Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEKANAT dek1ana4t l. de1(decana´t Weste), n. ((†) r, l m. G. O. Stenbock (1659) i 2 Skån. saml. 2: 64, 65); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. = l. -er. Anm. I ä. tid förekommer ordet i den lat. formen decanatus med lat. böjn. Svart G. I 138 (1561).
Etymologi
[jfr t. dekanat, n., fr. décanat, m., af mlat. decanatus, afl. af decanus (se DEKAN); jfr äfv. fr. doyenné]
dekans ämbete l. befattning.
1) till DEKAN 1; om kyrklig(t) ämbete l. värdighet o. därmed förenade förmåner o. verksamhetsområde.
a) till DEKAN 1 a; om en viss prelatur vid (eg. katolskt) domkapitel; jfr DEKAN-DÖME a samt DEKANI a. Rosenkrantz Godss som nu äre lagde till Decanaten och Archi-Diaconaten (i Lund). G. O. Stenbock (1659) i 2 Skån. saml. 2: 65. Herr Hanes Kröpelin, Ridder och Cantor i Vpsala Domkyrkio, åhr 1481, hwilken .. omsider steg ifrån Cantoris digniteten til Decanatet i Vpsala. Peringskiöld Mon. upl. 281 (1710). K(onung) Valdemar (har) skänkt det gods til Upsala Domkyrka, hvaraf Decanatet blef inrättadt. Lagerbring 1 Hist. 2: 357 (1773). Prelaturerne (vid Lunds domkapitel) voro fyra, nemligen preposituren, dekanatet, archidiakonatet och kantoratet. Brunius Metr. 250 (1836, 1854). Dekanatet eller tredje teologiska professuren innehades af Johannes Olai Gevaliensis, som .. afled 1598. Annerstedt UUHist. 1: 102 (1877). (Alnarp) skildes från dekanatets gods, då Rosenkrands i följd af Roeskildefreden förlorade sin plats i kapitlet (i Lund). M. Weibull i 2 Skån. saml. 5: 15 (1877). Lundqvist Domkap. 66 (1897). jfr KAPITEL-DEKANAT. — särsk. om en viss befattning vid sv. domkapitel i nyare tid (jfr anm. under DEKAN 1 a). Tå han (dvs. domprosten) vtom min vetskap och samtycke tilvällade sig och verkeligen decanatet i consistorio antog. Rhyzelius Ant. 186 (c. 1758). NF 3: 1009 (1879).
2) till DEKAN 2; om akademisk värdighet l. befattning.
a) till DEKAN 2 a: ordförandeskap i fakultet l. fakultetssektion. Annerstedt UUHist. Bih. 1: 178 (1621); jfr anm. nedan. Linné Bref I. 1: 108 (1776). Minnet af hans (dvs. J. P. Sleincours) flera Dekanater i den Filosofiska Fakulteten. Leopold 6: 193 (1786). Det besvärliga dekanatet i filosofiska fakulteten. Sander i 3 SAH 4: 94 (1889).
Anm. Jfr anm. vid DEKAN 2 a.
b) (fordom) till DEKAN 2 b. Som al 3 Decanaten på Communitetet voro uptagen .., nödgadess iag at Continuera i Halmstad til förleeden septembris månad, då iag något för Michaëlis tijdh ankom, och bekom .. 2:dæ mensæ (dvs. det andra bordets) decanat, som då var leedigt. Växiö domk. akt. 1689, nr 779.
Ssgr: A: DEKANAT-INKOMST, se B.
B: DEKANATS-INKOMST103~02, äfv. ~20. (dekanats- Brunius Metr. 211 (1836; men uppl. 1854: dekanat-)) Sedan Bilde efter få månaders förlopp återfått sin frihet, erhöll han dekanatinkomsterna och förlänades med Bosjökloster. Brunius Metr. 228 (1854; till 1 a).
-SYSSLA~20. jfr DEKAN-SYSSLA. Nicolaus var värkeligen afsatt från sin Decanats-Sysla af Ärke-Biskopen i Lund. Lagerbring 1 Hist. 2: 748 (1773; till 1 a).
-ÅR~2. Hade jag haft ett lätt rektorsår, så fick jag icke något lätt dekanatsår, när min tur nu var kommen. Ty året 1875 var promotionsår. Svedelius Förfl. lif 598 (1887; till 2 a).

 

Spalt D 509 band 6, 1908

Webbansvarig