Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEFILERA def1ile4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr DEFILAD.
Ordformer
(dif(f)ilera C. M. Posse (1708) i Karol. krig. dagb. 1: 319, 322, diffelera Dens. Därs. 332)
Etymologi
[jfr holl. defileeren, t. defilieren, eng. defile, af fr. défiler, gå i rad, med prefixet dé- (af lat. de, af, från) bildad afl. till file (se FIL, rad)]
eg.: gå i följd, i rad.
a) mil.
α) (numera mindre br.) om trupp(er) o. d.: marschera med så smal front som erfordras för att kunna komma fram (gm pass, på smala vägar, öfver broar o. d.); stundom (i sht förr) allmännare, närmande sig bet.: tåga, marschera. 3 Skån. saml. II. 1: 19 (i handl. fr. 1687). Regementernas diffelerande öfwer bryggan. C. M. Posse (1708) i Karol. krig. dagb. 1: 332. Defilera, gå man effter man igenom en liten stig eller öfwer en bro. Swedberg Schibb. 262 (1716). Rum .., så at en Man i Front kan ther defilera. Richardson Krigsvet. 1: 102 (1738). Manskapet med hästarna defilerade öfver det med faciner fylte moraset. M. W. Nisbeth (1741) i Hist. handl. XVIII. 3: 49. Ifrån den 11 nästledne til den 21 innevarande har Österrikiske Armeen fortfarit at defilera härigenom (dvs. gm Landshut) til Böhmen. PT 1758, nr 4, s. 2. Strinnholm Vas. 1: 156 (1819). Ekeblads Regemente hade under den svåraste defileringen att uthärda ett kavallerianfall af två sqvadroner .. i sin högra flank. Oscar II i VittAH 25: 52 (1863).
β) afdelningsvis marschera förbi ngn furstlig person l. högre militär för att visa en hedersbetygelse l. för att undergå mönstring. Är det ett Cavallerie-Compagnie (som har mönstrats), defilerar det i parade förbi Mönsterherren. Tj.-regl. 1819, 1: 235. Brigadchefen kom(mendera)r .. Defilering i parad! .. Helt afstånd! i fall brigaden skall defilera med helt afstånd mellan afdelningarna. Ex.-regl. f. inf. 1871, s. 346. Karl Johan höll ändtligen stilla och lät trupperne ”defilera”. Lundin G. Sthm 166 (1880). (Trumpetarna) kvarsitta och blåsa paradmarsch .., så länge batteriet defilerar. Ex.-regl. f. fältartill. 1893, 1: 152.
b) i allm.: högtidligen i rad l. i procession gå fram (till l. förbi ngn l. ngt), ss. vid uppvaktningar af furstliga personer o. d. Man ordnade sig i led, två och två, .. och defilerade förbi musiken, som stod på en höjd. Wetterbergh Altart. 447 (1848). Nu omförmälda personer defilera i Drottningens matsal en efter annan förbi Deras Kungl. Högheter. PT 1906, nr 226, s. 2. Sedermera defilerade samtliga delegerade gruppvis öfver katedern förbi preses och öfverlämnade adresser. SDS 1907, nr 141, s. 3 (i skildring af Vetenskapsakademiens Linnéfest). — i fråga om förbiseglande (af en eskader). Hela flottan (af lustbåtar) defilerade .. förbi Marieberg. Stiernstolpe Arndt 4: 70 (1808).
c) oeg. om föremål som i följd passera l. synas passera. Förgäfves låter han alla sina gamla tankar defilera förbi sitt minne. De Geer V. skr. 1: 118 (1843, 1892). Häfdeforskaren låter alla folkslag och tidehvarf, som gått hän öfver jorden, defilera förbi sina pröfvande blickar. P. G. Ahnfelt (1863) enl. Kindblad. De genomlästa sidorna defilera förbi ögonen utan att hvarken bli förstådda eller ihågkomna. Jolin Mathieu 36 (1894). Därigenom att alltid nya föremål defilerade (för de promenerandes blickar), växlade stämningarne, och samtalet därefter. Strindberg Göt. r. 256 (1904).
Ssgr: (b) DEFILERINGS-KUR1030~2. uppvaktning vid hofvet med defilering. PT 1897, nr 211, s. 2.
(a β) -MARSCH~2. Två gånger i veckan utfördes (vid ett ryskt regemente) .. defileringsmarsch med musik inför regementsbefälhafvaren. Ill. mil.-revy 1903, s. 32.
Särskilda förbindelser:
DEFILERA FRAM1010 4. Blott någon enstaka gång må alla fem kompanierna defilera fram. Högberg Vred. 3: 125 (1906).
DEFILERA FÖRBI1010 04. särsk. till a. Fahn-pluton öpnar sig äfven som i attaquen, hvar gång en pluton som skutit defilerar honom förbi. Regl. f. inf. 1751, s. 223. Arméen defilerade förbi och hyllade med lifliga rop sin konungslige härförare. Lysander Äfv. 54 (1872). Under tiden hade danska trossen från lägret jemte der qvarlemnadt manskap begynt defilera förbi ofvan backen mot Hoby. M. Ramel (1876) i 2 Skån. saml. 5: 65.
DEFILERA UT1010 4. Berzelius Reseant. 144 (1818). Det var en sådan (af infödingarna bildad) stig vi hoppades påträffa, då vi defilerade ut genom det förskansade lägrets port. Dahlgren Stanley Mörk. Afr. 1: 141 (1890).
DEFILERA ÖFVER1010 40. särsk. till a α. Så snart bryggan war färdig, lätt han (dvs. fältmarskalken) .. cavalleriet difilera öfwer. C. M. Posse (1708) i Karol. krig. dagb. 1: 322.

 

Spalt D 459 band 6, 1908

Webbansvarig