Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECITON des1iton4 l. de1si-, äfv. de4si~ton1 l. des4i~, stundom 30~2, r. l. n.; best. -en, ss. n. -et; pl. =.
Etymologi
[af DECI- (se under DECIGRAM) o. TON, tusen kilogram]
vikt (i metersystemet) utgörande tiondedelen af en ton; så stor del l. mängd som väger tiondedelen af en ton; jfr DUBBEL-, METER-CENTNER samt METRISK CENTNER (se anm. under CENTNER 1). SFS 1885, nr 62, s. 3. I Sverige är det i lag påbjudna namnet (för en vikt af 100 kg) deciton, som dock ännu föga brukas. G. Sundbärg i Ekon. samh. 1: 243 (1893). Å fastigheten .. kunna årligen skördas ungefär 7 ton och 6,5 deciton hö. PT 1905, nr 46 A, s. 4.
Anm. Stundom nyttjas ordet elliptiskt för ssgn DECITON-LÖN; se det under denna ssg anförda språkprofvet.
Ssg: DECITON-LÖN103~2, äfv. 301~2. lön, beräknad l. gifven för hvarje deciton (malm) som brytes l. lastas. Lessjöfors aktiebolag (har) beslutit tilldela dem af eder, som icke åtnjuta decitonlön och äro barnlösa, 20 kr., .. dem af eder, som åtnjuta deciton, men för hvilka den behållna decitonlönen (sålunda sedan hjelpmedlen betalts) under mobiliseringstiden icke med ofvanstående beräkning uppgår till der nämnda belopp, så mycket som uti dessa belopp fattas. SD(L) 1900, nr 308, s. 2 (i upprop till beväringsmännen från Lessjöfors bruk).

 

Spalt D 440 band 6, 1908

Webbansvarig