Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEBATTERA deb1ate4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (föga br.); DEBATTÖR (se d. o.).
Ordformer
(debatera RP 1: 6 (1624), Biurman Brefst. 216 (1729, 1767))
Etymologi
[jfr d. debattere, t. debattieren, eng. debate, af fr. débattre, af de (lat. de), af, från, o. battre (se BATTERA)]
I. diskutera, dryfta, diskussionsvis afhandla; jfr GENOM-, OM-, SLUT-, UT-DEBATTERA(D), MÅNG-DEBATTERAD.
1) om meningsbyte (under parlamentariska former) i en beslutande l. endast rådplägande församling, ofta med bibegrepp af att meningsbytet är jämförelsevis lifligt: öfverlägga (om), diskutera; jfr DEBATT 1.
a) med ämnet för diskussionen uttryckt gm obj. Debattera en fråga. Omständligt, grundligt debattera en bagatellsak. Punktvis debattera ett utskottsbetänkande. Befalte H(ans) K(ungliga) M(ajestä)tt .. debattera argumenten pro et contra (i fråga om anfallskrig mot Tyskland). RP 1: 227 (1629). Hr Landtmarskalken excuserade sig icke varit tilstädes, när thetta är debatterat vordet. RARP 9: 235 (1664). At fastställa, hvilka af dessa ämnen borde i Plena eller i Utskott debatteras och afgöras. Ad. prot. 1800, s. 105. Man hade nu debatterat frågan i två hela dagar, utan att komma till något resultat. Crusenstolpe (1865) enl. Kindblad (1868). I rådet debatterades dessa dagar de ändringar i allmänna lagen, som konungen ville föreslå ständerna. Odhner G. III 1: 545 (1885). De Geer Minnen 2: 146 (1892).
b) med ämnet för öfverläggningen uttryckt gm adverbial med prep. om, öfver. Oplästes och debatterades sedan öfver propositionen. RP 4: 136 (1634). 4 Nov. Wore Landzhöffdingerne .. thillstädes på Ridderhusett att debattera om handelen, huru then kunde bäst blifwa förd och dirigerat. RARP 4: 563 (1651). Warschau. .. I Sessionerne .. i denne månad, har blifvit starkt debatteradt om et .. project rörande begge Republikens Skattkamrars, nemligen Lithauens och Kron-Pålens förening. PT 1791, nr 88, s. 1. Storthingets kannstöpare debattera derom. Wadman 2: 258 (1815). Dalin (1850).
c) utan att ämnet för öfverläggningen är angifvet; särsk. i p. pr. Underrättar man sig om, huru det tillgår vid allmänna debatterande möten i de länder, därifrån man vanligen citerar efterdömen af öfverläggnings-frihet, så skall man finna, att (osv.). Vinterbladet 1853, s. 166. En långvarig, debatterande, politisk församling. Svedelius Statsk. 1: 19 (1868).
2) i allmännare anv.; jfr DEBATT 2. Saken debatterades både muntligt och skriftligt. Thorild 2: 88 (1784). Allt i (Englands) karlsällskap är dricka och debattera. Dens. Bref 175 (1788). Debattera, förhandla, tvista om ett ämne. Pfeiffer (1837). (J. E. Rydqvist) Stiftade 1817 i Götheborg ett Debatterande Sällskap ..; det första försöket i vårt land till ett talare-sällskap i samma mening som de Engelska debating clubs. Biogr. lex. 13: 97 (1846); jfr DEBATTERINGS-SÄLLSKAP. Det är .. ett nöje att debattera med honom (dvs. insändaren). Vinterbladet 1853, s. 207. Då frågan om Karolinska institutets ställning .. med ifver debatterades i broschyrer, i pressen, i kommittéer och vid våra riksdagar. Anderson i 3 SAH 7: 267 (1892); jfr 1. Den f. n. så flitigt debatterade frågan om proportionalval. Fahlbeck Sv:s förf. 183 (1904).
II. (†) behandla, afgöra (en fråga, en sak); slita, afsluta (en tvist); utkämpa (en strid). (Adeln är delad i tre klasser på riddarhuset) till att deste bettre debattera sakerne med Omröstande och andra skickeligheter. RARP 3: 36 (1638). The hafwa .. samblat soldater att falla Kongl. Maij:tt straxt på lijfwet, lijka som skulle the i theras sinnen sådant långe sedan hafwa debatterat. Därs. 7: 143 (1660). Ey tillåta att dhe Casus som till Ven(erandum) Consist(orium) höra och dher fullkoml: kunna debatterade warda, må in Foro civili affdömde blijfwa. Växiö domk. akt. 1680, nr 124. Debatéra disceptera, bestrida, slijta igenom disputering, den quæstionen (dvs. frågan) är debaterat, är slitin och afgiord. Salberg (c. 1690). Swedberg Schibb. 262 (1716). Efter vanligheten torde den (dvs. tvisten mellan ärkebiskopen o. konsistoriet) slutel. debatteras med en nådig skrapa. Calonius Bref t. Porthan 202 (1796). Debattera .. afsluta. Pfeiffer (1837).
Särskilda förbindelser:
DEBATTERA IGENOM1010 040 l. 032. till I 1. Man debatterade igenom regeringsförslagets alla paragarfer, punkt efter punkt. — jfr GENOMDEBATTERA.
DEBATTERA UT1010 4. till I. Landet har debatterat ut frågan, och man väntar nu, att den skall afgöras. — jfr UTDEBATTERA.
Ssg: (I) DEBATTERINGS-SÄLLSKAP1030~20 l. ~02. [jfr ex. fr. Biogr. lex. under DEBATTERA I 2] särsk. (förr) i sg. best., benämning på diskussionsklubb. Det i Götheborg befintliga Debatterings Sällskapet. Argus 1820, s. 31.

 

Spalt D 408 band 6, 1908

Webbansvarig