Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DATUM, sbst.3, n.
Etymologi
[jfr mnt. de all er datum hen gesteldt / vp tydtlick dinck, gudt vnd ock geldt, nt. he settet sin datum up nicks samt ä. t. sein datum vnd hertz darauff setzen o. wie sie all ihr datum stellen uf fleischliche wollust. Ordet är lånadt af lat. datum, p. pf. till dare (se DATUM, sbst.1 o. sbst.2), hvilket väl på en l. annan väg kommit att antaga bet. ’räkning’. Jfr FACIT, som i ä. sv. likaledes förekommer i sådana uttr. som slå, sätta, göra sitt facit l. sig facit l. ett facit på ngt med alldeles samma bet. som de här för datum anförda (liksom facit i ä. dan. o. t.), samt sådana uttr. som göra sig stat på ngt, göra sig räkning på ngt. Ifrågavarande uttr. synas gå tillbaka till romanska förebilder (jfr fr. elle fait son compte d’aller faire un tour, it. ho fatto conto di andarlo a trovare samt, med afs. på konstr., far, metter, por conto, battere de’ conti]
(†) räkning, uträkning, plan, syfte, uppgift, (lefnads)mål; förhoppning, hopp, tillit; särsk. i förb. ställa l. sätta sitt datum på l. slå sitt datum på l. till (ngt). Derföre icke heller skulle rådeligit wara, att stelle sitt datum på en owiss grund. G. I:s reg. 14: 306 (1542). At han icke sätter sitt Datum på timlighit, såsom thet wore hans himmelrijke. P. Erici Musæus 3: 143 a (1582). Then som icke sin rekenskap och Datum så gör, at han owikeligh tienar Gudh effter hans ord, alt in til sina graff. Därs. 5: 126 b. Hwar och en som slåår sitt Datum på thenna Werlden, han bliffuer aff henne icke obeswijkin. Schroderus Hoff. väck. 224 (1616). (De) som slå sitt Datum alt på lust, the giffua före at Lijkpredikningar göra Melancholiska tanckar. P. J. Angermannus Utl. ö. G. o. N. T. Föret. a 4 b (1623). Gustaf II Adolf i Oxenst. brefv. 1: 279 (1625). Wåre owenner .. settia deres störste datum på någon wår inbördes osemie. A. Oxenstierna i RARP 2: 146 (1634). Hedningarna, hwilka alt sitt Datum hafwa slaget på Macht och Herrskap. Rudbeckius Luther Cat. 32 (1667). Den sitt Datum satt at föllia städz sin Maga, / Behåller wäl sitt Sätt. Achrelius Dan. D 1 a (c. 1690). Han blef theraf (dvs. af att blott få heta Munser Hans) så will, at han slog alt sitt datum / Til supa dagen vth och natten gå grassatum. Runius Dud. 2: 193 (1710).

 

Spalt D 402 band 6, 1908

Webbansvarig