Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DARWINISM dar1vinis4m, r. (m. Samtiden 1871, s. 393, Lundell); best. -en.
Etymologi
[afl. af DARWIN (se nedan); jfr t. darwinismus, eng. darwinism, fr. darwinisme.]
den först af den engelske naturforskaren Charles Darwin (jfr ex. fr. 1882 nedan) vetenskapligt framställda, biologiska teori enl. hvilken djur- o. växtarterna äro underkastade förvandling l. utveckling (evolution) o. gm ”naturligt urval” under en aldrig upphörande ”kamp för tillvaron” mot yttre omständigheter framgått ur en l. några få urformer; ofta, särsk. i icke fackmässigt språkbruk, om evolutionsläran i allmänhet. N. J. Andersson i Framtiden 1869, s. 673. Den nya teorien, den så kallade Darwinismen, .. mötte(s) icke blott från teologernas sida utan äfven af många naturforskare med den mest afgjorda ovilja. Samtiden 1871, s. 360. Kosmos .. hufvudorganet för den tyska Darwinismen. Warholm Luthardt Mod. verldsåsigt. 233 (1880, 1887). Den 1 Juli 1858 är den dag, hvilken den under namn af ”darvinism” bekanta teorin räknar som sin födelsedag, i det Darvins och Wallace’s uppsatser då föredrogos (inför Linnean Society). O. M. Reuter i Finsk tidskr. 1882, 1: 407. Evolutionsteorien i hela dess vidd eller .. den form deraf, som i inskränktare mening kan kallas Darwinism. Fr. Holmgren i Ups. läkarefören. förh. 24: 5 (1888). Herrlin Filos. o. fackvet. 60 (1905).

 

Spalt D 384 band 6, 1907

Webbansvarig