Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CYLINDRISK sylin4drisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. cylindrisch, eng. cylindric(al), fr. cylindrique]
adj. till CYLINDER.
1) till CYLINDER 1 a; om kropp: cylinderformig, som har cirkelformig tvärgenomskärning, trind; om yta: som utgör större l. mindre del af en cylinders (konvexa l. konkava) yta. Cylindrisk ring, till en ring hopböjd cylinder. Triewald Förel. 1: 34 (1728, 1735). Kroppen på detta lilla kräk (dvs. en viss korallart) är simpel (dvs. enkel), utan leder, cylindrisk. P. Löfling i VetAH 13: 112 (1752). Den bugtiga yta, som får namn af cylindrisk yta. Kjellin Geom. 348 (1814). Vipp-axet .. är (hos timotej) cylindriskt. Wahlberg Foderv. 134 (1835). Ett rör af smidt jern, som är cylindriskt urborradt. Almroth Karmarsch 635 (1839). Beroende af ytans form sägas linserna vara sferiska, cylindriska, elliptiska eller paraboliska. Fock 2 Fys. 2: 54 (1858, 1873). Kolonnen .. bildades som en cylindrisk trädstam, med utsvällning .. på midten och afsmalnande uppåt. Ljunggren Est. syst. 2: 233 (1860, 1883). Borrmaskinen har till uppgift att framställa konkavt cylindriska ytor eller cylindriska hål. Uppf. b. 6: 31 (1875). Ett cylindriskt kar af 5 fots djup och 2 fots bottenradie. Mellberg Bergroth 228 (1885). — särsk.
a) opt. i uttr. cylindrisk spegel, spegel med (konvex l. konkav) cylindrisk yta; i sht om metallcylinder med speglande yta. NF (1879).
b) geogr. i uttr. cylindrisk (kart)projektion, kartprojektion vid hvilken jorden framställes så, som om den afbildats på ett kring densamma cylindriskt lindadt o. därefter uppveckladt papper; motsatt KONISK, PERSPEKTIVISK (projektion) m. fl. Den cylindriska projektionen, i hvilken nätet utgöres af rektanglar, nyttjas .. till verldskartor, upptagande hela jorden. NF 8: 433 (1884).
c) tekn. i mindre eg. anv. i uttr. cylindrisk svarfning, svarfva cylindriskt, för att angifva den form som arbetsstycket får genom svarfningen. (Man) kan .. på en fullständig (järn-)svarf svarfva cylindriskt, plant, koniskt. Uppf. b. 6: 28 (1875). Svarfvar, som äro afsedda både för cylindrisk och plansvarfning. Därs. 29.
2) geom. till CYLINDER 1 b o. c. Om man genom alla punkter af en kroklinie i rymden föreställer sig perpendiklar fälda mot ett plan, så alstra dessa perpendiklar en cylindrisk yta. Lindelöf An. geom. 154 (1864).

 

Spalt C 282 band 5, 1905

Webbansvarig