Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CIVILIST siv1ilis4t l. si1v- (-i´sst Dalin) m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[i bet. 2 o. 3 nybildadt i sv af CIVIL, adj., efter mönstret af andra ord på -ist bildade af adj., t. ex. HUMANIST, KAMERALIST m. fl. i fråga om bet. 1 se nedan]
1) [jfr t. civilist, af t. civil, adj. (se CIVIL, adj.)]
a) (numera mindre br.) motsv. CIVIL, adj. 6 a: civil ämbets- l. tjänsteman. Löwegren Knigge 3: 101 (1799). Man har trott, att man kunde med fullkomlig noggrannhet uppdraga en bestämd gräns emellan Bondens, Borgarens och Adelsmannens, emellan Prestens och Civilistens, emellan Krigarens och Statsmannens uppfostrings-anstalter. C. A. Agardh i Bet. ang. underv. 1828, Bil. 2, s. 54. Rydqvist Resa 32 (1838). Estlander Konst. hist. 287 (1867). NF (1879). [jfr ä. eng. civilist] (†) i allmännare anv.; jfr CIVIL, adj. 6 a γ. Sveriges störste civilist — Axel Oxenstjerna — har författat (1634 års regeringsform). Geijer I. 6: 240 (1840).
b) motsv. CIVIL, adj. 6 c α: civil person i allm. Strandberg 2: 234 (1860). KrigsVAT 1877, s. 277. Jag tycker det är svinaktigt att en civilist skall gå och säja nånting om en som hör till armén. Cavallin Kipling Gadsby 220 (1897). Ordningens upprätthållare (fingo) .. hjelp af civilister och kamrater från andra pass. SDS 1897, nr 282, s. 2.
2) (förr) om lärjunge (i lärdomsskola) som (ämnade inträda på den civila tjänstemannabanan o. därför) icke deltog i undervisningen i grekiska; motsatt APOLOGIST o. TRIVIALIST; jfr HALF-KLASSIST, HALF-REALIST. Bet. ang. underv. 1828, Lit. B, s. 1.
3) (hvard., i sht bland fackmän) om elev vid teknisk högskola som tänker utbilda sig till civilingenjör (se d. o. 1). Teoretisk mekanik läses (vid ett visst amerikanskt tekniskt institut) endast af civilisterna. Tekn. tidskr. 1894, A. A. s. 108.
Ssg: (1 a) CIVILIST-UNIFORM103~002. (föga br.) civiluniform. Civilist-uniform med trekantig hatt. Lundin G. Sthm 255 (1880).

 

Spalt C 250 band 5, 1905

Webbansvarig