Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHIKAN ʃika4n (schikán Dalin), r. (m. Lindfors (1815), Dalin (1850), Lundell); best. -en, hvard. i mellersta o. norra Sv. äfv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. (s)chikane, eng. chicane, af fr. chicane, missbruk af rättsbestämmelser o. -formaliteter, krångel, knep i rättegång, illfundigt hårklyfveri, spelsätt i vissa spel, af oviss härledning]
1) [jfr motsv. bet. i fr.] (numera mindre br.) lagvrängning, hårklyfveri, krångel, knep (i sht i fråga om rättstvister o. förhandlingar); småaktig (i sht rättslig) förföljelse, trakasseri; bråk; vanl. i pl. Dalin Arg. 1: 113 (1733, 1754). Måhl, som igenom tidens längd, chicaner (osv.) .. blifvit mehra vidlyftige än nyttige och upbyggelige. Höpken 2: 188 (1753; om förhandlingar med Ryssland angående gränserna). Omsider stadgades väl efterhand vissa grunder (för kronans rätt), fastän de, igenom nya författningar, stundom inskränktes, och otaliga chicaner dessutom öfvades vid värkställigheten. Schönberg Bref 3: 102 (1778). (Tullarna som) inskränka handeln, och, då de med chican utöfvas, såsom ofta händer, i vissa grenar alldeles döda den. Höijer S. skr. 4: 99 (c. 1800). Spräck lagkarlns röst / Så han ej mer kan rätt till orätt göra / Och skrika ut chikaner! Hagberg Shaksp. 7: 80 (1849; eng. quillets). Strid och tummel, / Oro och chikan. Sehlstedt 1: 197 (1853, 1861). Man (var) .. nära att stranda på diplomatiska chikaner af synnerligen obehaglig art. Forssell i 3 SAH 3: 368 (1889).
2) [jfr t. l’hombre mit allen schikanen spielen] spelt. elliptiskt för CHIKAN-SPEL; bl. i uttr. spela med chikaner(na), dvs. med alla de i det ifrågavarande spelet förekommande spelsätten. Lyckans talisman 2: 2 (1817). Sv. spelb. 7 (1847). — (i Finl., föga br.) bildl. i uttr. med alla chikaner, med alla möjliga medel.
3) [bet. själfständigt utvecklad i sv.] förolämpning, ärekränkning, skandalisering, skymf; äfv.: vanheder, skam, skandal. E. G. Geijer i Sv. mem. o. bref 7: 176 (1812). Jag hoppades att (denna summa) icke genom några obehagliga mått och steg, såsom stämning och rättegång, måtte behöfva utsökas, emedan jag älskade att undvika all chikan för familjen. Cederborgh OT 4: 69 (1818). Du befriar Vexiö stift från den chikan att ej ha en prest, som äfven oberedd kan stiga upp och tala sin timma. Tegnér 6: 293 (1836). Man ansåg befallningen att välja honom (dvs. Axel Fersen) till kansler som en öfverlagd chikan åt akademien. Trolle-Wachtmeister 1: 10 (c. 1840). Daglig chikan utanför porten, framkallad af den förorättade kvinnans och namnlöse sonens kraf på social upprättelse. Michaelson Ungk. 160 (1892). — (numera knappast br.). om ngt som är nedsättande för ngn l. som är under ngns värdighet. Mamsell nu måste ha romaner, / Men bak och brygd det är chikaner. Lenngren 288 (c. 1772). Bli nykter hela dagen, / Det blir mig en chican. Bellman 5: 140 (c. 1775).
Ssg: (1) CHIKAN-SPEL03~2. i kortspelet lomber: benämning på vissa, stundom använda spelsätt (som äro af mera invecklad beskaffenhet än de vanliga?); jfr CHIKAN 2. (Grandissimo är) också ett bland de såkallade chikanspelen. Sv. spelb. 15 (1847).

 

Spalt C 137 band 5, 1904

Webbansvarig