Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CERTIFIKAT sær1tifika4t (certifica´t Weste), n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(certeficat Schulthess (1885); jfr Dalin (1850))
Etymologi
[jfr holl. certificaat, t. certificat, eng. certificate, fr. certificat, af mlat. certificatum, p. pf. n. till certificare (se CERTIFICERA)]
(officiellt) intyg som utfärdats l. till sin riktighet bestyrkts af vederbörande myndighet; i sht om intyg med internationell giltighet. (När en underofficer) bivistat en Campagne, .. samt upvist behörigt certificat, at han sig väl upfördt. Publ. handl. 6: 4114 (1756). Gifva certifikat. Lindfors (1815). Handb. f. frim. 1: 282 (1892; om dokument hvarigenom förklaras, att dess innehafvare blifvit lagligen upptagen i frimurareorden). De certifikat, som för svenska undersåtar äro erforderliga för giftermål utom riket. Prop. t. riksd. 1904, nr 21, s. 24. — (föga br.) mer l. mindre oeg. o. bildl. Man anser .. andras beröm som et certificat på de oskattbara egenskaper man hos sig sjelf velat finna. A. G. Silfverstolpe i LBÄ 2—3: 52 (1797). — särsk.
a) sjöt. o. handel. i fråga om varor som äro afsedda för in- l. utskeppning: intyg om varans ursprung osv. attesteradt af vederbörande myndighet å utskeppningsorten osv., i sht (förr) af magistrat i sv. stapelstad; jfr CERTIFIKATION. A. Oxenstierna Skr. 2: 645 (1624). För alle Certificater och Siö-pass .. betales 8. öre Silfvermynt. Publ. handl. 2: 1299 (1736). Hvilken (varu-)förteknings riktighet de inför bemälte Magistrater böra edeligen besanna, och deröfver .. uttaga behörige Certificater. Därs. 9: 450 (1770). Certificat å Lasten. GT 1788, nr 9, s. 4. (Vid tullbehandlingen) bör företes det certificat, som afsändaren undfått af Magistraten, att Sockret är Svensk tillverkning. SFS 1830, s. 312. — jfr LAST-, PRODUKTIONS-CERTIFIKAT.
b) sjöt. i fråga om fartyg: intyg (af magistrat osv.) om fartygs inregistrering, nationalitet osv. Flintberg Sjölag reg. (1802). Naut. ordb. (1840). SFS 1891, nr 77, s. 4. Af (Segel-)Sällskapets Direktion utfärdadt certifikat, upptagande fartygets namn .. samt egarens namn och hemort. Stålhane 517 (1892). — jfr INTERIMS-, NATIONALITETS-, REGISTRERINGS-, SKEPPS-CERTIFIKAT.
c) handel. i sht i fråga om utländska förh., om (handel med) statspapper: intyg om tillgodohafvande hos statsverk; jfr RIKSGÄLDS-SEDEL. På borgenärens begäran (utgifvas) .. så kallade certificater, eller utdrag ur statsskuldsboken öfver hans fordran. Nordström Cred. 69 (1853). G. Dalin (1871). Riksd. rev. ber. ang. riksgäldskont. 1902, s. 282.
d) jur. intyg om hvad lag stadgar i visst afseende i det land där intyget utfärdats. Konventionsstaternas regeringar skulle åtaga sig att på begäran meddela hvarandra officiella certifikat angående innehållet af de särskilda staternas lagar. Prop. t. riksd. 1904, nr 21, s. 34.

 

Spalt C 92 band 5, 1904

Webbansvarig