Publicerad 1903   Lämna synpunkter
CENSURERA sän1sɯre4ra l. sän1su-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (censure´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. censurieren, eng. censure, af fr. censurer, af censure (se CENSUR)]
1) till CENSUR 2: låta (ngt) undergå censur, granska. Ingen fordrijste sigh någhot att oppläggia (dvs. trycka) medh mindre det blifwer af be(mäl)te Schrodero censurerat. Benzelstjerna Censorsjournal IV (cit. fr. 1630); jfr c. Thorild 2: 161 (1786). Hvarje Facultet är tillåtet att åt Decanus uppdraga magt att i Facultetens namn censurera Disputationer och Theser. SPF 1828, s. 407. Första delen af (Mörks roman) ”Thecla” censurerades redan 1746. R. Steffen i Nord. tidskr. 1896, s. 423. jfr: I början censurerades våra (dvs. den till Sibirien förvistes o. hans hustrus) bref, sedan ansågs åtgärden obehöflig. Hemberg Från Kola 119 (1902). — särsk.
a) vid censuren (gm strykningar o. d.) gå illa åt (en uppsats l. notis o. d.). (I Roms tidningar kunde man stundom finna) någon underrättelse från utlandet, men denna så censurerad, att man lika gerna kunde lemna den oläst. Ljunggren Resa 57 (1871).
b) utsätta för censurhinder, underkasta censurförbud. Wildenbruch censurerad. SD 1896, nr 128, s. 7 (öfverskrift).
c) (numera knappast br.) efter utförd censur meddela imprimatur åt (en skrift). (Boken är) tryckt i Paris, ehuru det står Amsterdam, det jag fick veta af en Censeur Royal, som varit ombuden at censurera den, men nekat. Björnståhl Resa 1: 48 (1770).
2) till CENSUR 3: kritiskt granska (ett arbete), innan det lämnas till tryckning l. kommer inför allmänheten. Rhyzelius Anteckn. 45 (c. 1750). Om denne författare (dvs. C. J. Lenström) finge af klokt och pålitligt folk censureras, så att inga oriktiga uppgifter .. finge komma under pressen, så skulle den svenska litteraturen ej komma att sakna goda arbeten. C. A. Hagberg i SKN 1843, s. 164.
3) [jfr liknande anv. i ä. eng.] (numera knappast br.) till CENSUR 4: kritiskt granska (ett publiceradt arbete), recensera. Björnståhl Resa 1: 263 (1771). Den .. practiska Afhandlingen om Växel-Coursen; hvilket är mig et obekant arbete, som jag lämnar i sit värde, men tänker intet åtaga mig den mödan at det censurera. SP 1779, s. 94.
4) [jfr motsv. anv. i ä. eng.] (†) till CENSUR 5: (efter tagen kännedom) fälla (gillande l. ogillande) dom öfver, döma. Det som i Collegierne skier, det går til K. Maij:t ock Rådet ock censureras der. 2 RARP 4: 244 (1726). Det hör mig icke til, at censurera en Nation. Björnståhl Resa 1: 262 (1771).
5) [jfr motsv. anv. i ä. eng.] (†) till CENSUR 6: bilda sig en mening l. åsikt om (ngt), döma. Sedan sielffua kriget är bescriffuit, tå kan man censurera, om sådant krigh haffuer än warit, eller synes wilia bliffua. Baazius Upp. 173 b (1629).

 

Spalt C 47 band 5, 1903

Webbansvarig