Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÖTE, sbst.1, n.; best. -et; pl. -en.
Ordformer
(bötte 15471652)
Etymologi
[jfr fsv. en-, tvæ-, trebøte; afledn. af BÖTA l. BOT; jfr d. bøde, sbst.]
(†)
1) motsv. BÖTA 2; i ssgn LÄKE-BÖTE.
2) motsv. BÖTA 3; i ssgn SKO-BÖTE.
3) motsv. BÖTA 4 a; i uttr. lägga böte på ngt, godtgöra l. sona ngt. Om han .. icke lägger Böte på alt thet han wijtes före, wari tå .. söndrat ifrån alle Christnes vmgänge. Schroderus Os. 1: 215 (1635).
4) motsv. BÖTA 4 b, = BÖTER; stundom möjl. allmännare: straff. Rudbeckius KonReg. 306 (1616). I går finge .. (grefvarna, som slagits,) deras dom nämbligen till några tusend dalers böte hvardera. Ekeblad Bref 2: 395 (1663). Ett, 1720 pådömt, Skiutzböthe, .. hvilket böthe är af allmogen uttaget. VDAkt. 1725, nr 497. jfr PENNING-, SKJUTS-, TVE-BÖTE m. fl. — särsk. i vissa uttr.: döma l. fälla ngn till böte, döma ngn till böter, bötfälla. Stadzrätten (har) intet fäldt honom hvarken till böte eller döden. RP 6: 75 (1636). Han (är) .. dömd till 4000 daler kopparmynt bötte till de fattige. Ekeblad Bref 1: 125 (1652; rättadt efter hskr.). Rudbeck Atl. 4: 137 (1702). lägga l. sätta (ett) böte på (ngn) l. pålägga ngn (ett) böte, pålägga ngn böter (resp. straff), döma ngn till böter, bötfälla. Straxt wardt honom itt böte på lagt, at han tretiyo Gyllene här fram leggia skulle. PPGothus Und. P 3 b (1590). The .., som honom hadhe försmådt, lade han stoort böte vpå. Schroderus Sleid. 166 (1610). Han .. sätter böthe på andra i sochnen, som så göra. VDAkt. 1661, nr 411. jfr: Lägga böte. Schenberg (1739). slå ngn på böte, pålägga ngn böter, bötfälla. De .. slogo en bookhållare på böte för dett han uptogh timber åt .. Frunn på Krusenberg. Rudbeck Bref 108 (1675). komma till bötes, komma i tillfälle att sona sitt brott (gm att erlägga böter); jfr BÖTA 4 a. Att .. (befallningsmannen) handler med then dödes slächtinger, som Oleff .. aff dage tog, att han må komme till böttes. GR 18: 876 (1547).
Ssgr, se under BÖTER.

 

Spalt B 4925 band 5, 1925

Webbansvarig