Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BÅTNA, v. -ade.
Etymologi
[fsv. batna, blifva bättre; vara till fördel, vinst; jfr sv. dial. battna, läkas, svälla ut, isl. batna; till stammen i BÄTTRE, BÄST. Stamvokalen i nysv. äfvensom bet.: vara till fördel, vinst, torde bero på inflytande från BÅTA, v.]
(†)
1) vara till fördel, vinst, inbringa, rendera; äfv.: vara till nytta, gagna. Än doch the släpa nogh och draga, så är thet likwel förgeffues, thet båtnar them intet. LPetri 1Post. Z 5 a (1555). En saligh endelycht .. båtnar mera än Gull och silfwer. Schroderus Kegel 456 (1620). Sådane medel .., som .. båtna til Rijkzens styrelse, hägn och förswar. Stiernman Riksd. 1236 (1655). Dät (dvs. att saken remitterats till hofrätten) honom till en ringa förmån lärer båtna? VDAkt. 1695, nr 1069. Uplyste insigter och mycket båtnande flit. SvMerc. V. 2: 100 (1759).
2) [ss. öfversättning af isl. batna] blifva bättre l. gynnsammare. När det vårade, tog vädret på at båtna. Björner Fridth. 38 (1737). Säve Yngl. 18 (1854).

 

Spalt B 4722 band 5, 1924

Webbansvarig