Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BRODERLIG brω3derlig2, adj. -are. adv. = (†, Helsingius F 4 b (1587)), -A (†, GR 6: 222 (1529: brodherlige), C. V. A. Strandberg 1: 102 (1846)), -AN (†, Palma Kosm. Föret. 18 (1613)), -EN (numera bl. med arkaistisk anstrykning, GR 11: 326 (1537), Rydqvist Resa 304 (1838)), -T.
Ordformer
(brode- BtFinlH 4: 31 (1561). bröder- Ebr. 13: 1 (NT 1526), Schroderus Liv. 725 (1626). -lighen Rom. 12: 10 (NT 1526))
Etymologi
[fsv. broþorliker; jfr d. broderlig, ä. d. äfv. brøderlig, isl. bróðurligr, t. bruderlich]
adj. till BRODER: broder(s)-, brödra-; numera i sht: lik en broder l. en broders, som anstår l. höfves en broder, som har l. utföres med en broders hjärtelag l. sinnelag; äfv. (numera oftast med ngt högtidlig anstrykning): som tillhör l. kommer från en broder, som ngn äger l. förfogar öfver i sin egenskap af broder (se särsk. a). Broderliga förmanningar. Brodherligh kærlig Helszenn (dvs. hälsning). GR 2: 247 (1525). (Paulus) förmanar .. them om brödherligha hielp till timeligh berning. Förspr1Cor. (NT 1526); jfr BRODER 3 a. M(in) B(roder) haffver iffrånn begynnelsenn dragett (dvs. burit, haft) et troget brodherligitt hierta till migh. OxBr. 5: 40 (1613). Handel och vetenskap räcka hvarandra sällan en broderlig hand. Castrén Res. 2: 33 (1845). — särsk.
a) i vissa numera obr. förb. Broderligit .. arff. OxBr. 1: 73 (1614). Brodherlighit drååp och mord. Schroderus Liv. 725 (1626). Thet inbördes Broderliga Krijget. Girs E14 111 (c. 1630).
b) i uttr. dela broderligt, dela som bröder (se BRODER 1 d). Hagberg Pred. 2: 188 (1815).
c) i sht relig. i uttr. broderlig kärlek, kärlek till l. mellan bröder; särsk. motsv. BRODER 3 (a). Warer hwar medh annan wenlighe vthi brodherlighen kerleek. Rom. 12: 10 (NT 1526). Den kristliga människokärleken .. är en kärlek till människan, — i främsta rummet den genom tron helgade (den broderliga kärleken). Ahnfelt o. Bergqvist 151 (1895).
Afledn.: BRODERLIGHET, r. l. f. [fsv. brodherlikhet] (föga br.) förhållandet att känna l. visa sig ss. en broder l. ss. bröder; broderlig tillgifvenhet, broderligt deltagande, broderskap. (Jag) deltager .. med innerlig broderlighet i dina lyckliga utsigter. Törneros Bref 1: 232 (1827). Kristendomen, som .. i stället för slafveriet (ville sätta) broderligheten. EkonS 1: 90 (1891); jfr BRODER 2 c.

 

Spalt B 4272 band 5, 1922

Webbansvarig