Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BREFBÄRING bre3v~bä2riŋ l. ~bæ2r-, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[till BREF 3]
1) bärande l. fortskaffande af bref (från afsändaren till bestämmelseorten l. adressaten); öfverbringande af bref; jfr BREF-FÖRING, -FÖRSEL, -GÅNG, -LOPP. Lundequist Sammandrag 491 (efter handl. fr. 1811; om kronobrefbäring). (Krono-)brefbäring inom de län, der den .. åligger hemmansägarne .., må högst tvenne gånger i veckan .. äga rum. SFS 1830, s. 1200. Tj.-regl. 1889, s. 404. — jfr KRONO-BREFBÄRING.
2) gm brefbärare (i bet. 2) verkställd kringbärning af bref från postanstalt till adressaterna. Kindblad (1868). — jfr LANDT-BREFBÄRING.
Ssgr: BREFBÄRINGS-AFGIFT~20 l. ~02. särsk. till 2, = BREFBÄRAR(E)-AFGIFT. För s. k. lokalbrefkort .. utgår .. icke någon brefbäringsafgift. SFS 1872, nr 81, s. 32.
(1) -BESVÄR. (förr) om den på vissa hemman hvilande skyldigheten att verkställa kronobrefbäring. SFS 1849, nr 87, s. 14.
(1) -SKYLDIG. (i fråga om ä. förh.) som är skyldig att (utan kontant ersättning) verkställa kronobrefbäring. Branting Förf. 1: 217 (1827). Brefbäringsskyldige hemmans åliggande att forsla kronobrefven. SFS 1849, nr 87, s. 14.
(1) -SKYLDIGHET~200 l. —00~2. (förr) Brefbäringsskyldigheten är at anse för et, emot Kronoskjutsningar svarande allmänt besvär. Lundequist Sammandrag 491 (efter handl. fr. 1811). Tj.-regl. 1858, 3: 8.
-TUR. hvar o. en särskild af de omgångar i hvilka brefbäring verkställes.
1) till 1. Den extra brefbäring, som tilläfventyrs kan emellan de ordinarie brefbäringstourerna blifva af nöden. SFS 1849, nr 87, s. 16 (i fråga om kronobrefbäring).
2) till 2. SFS 1892, nr 62, s. 55. Brefbärarnes tjänstgöring är så ordnad, att på hvarje brefbärare komma två brefbäringsturer per dag. Stockholm 3: 192 (1897).

 

Spalt B 4205 band 5, 1922

Webbansvarig