Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BRANDFÖRSÄKRING bran3d~försä2kriŋ l. ~fœr-, hvard. äfv. bran3~, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr d. brandforsikring, t. brandversicherung; till BRAND, sbst.1 I 2]
1) (träffande af) aftal om att mot erläggande (resp. mottagande) af en viss afgift få (resp. utbetala) viss ersättning för eventuell förlust uppkommen gm eldsvåda l. gm åtgärder som vidtagas till eldsvådas hämmande; försäkring mot brandskada, brandassurans. Taga, meddela, bevilja en brandförsäkring. PH 12: 266 (1782). Lille Försäkr. 45 (1882).
2) elliptiskt för brandförsäkringspremie l. brandförsäkringssumma. Han betalade en stor summa i brandförsäkring. Han fick bara ut halfva brandförsäkringen. Dalin (1850).
Ssgr (till 1): BRANDFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAG ~10020 l. ~10002. —
-ANSTALT~02 l. ~20. brandförsäkringsinrättning. —
-BOLAG~20 l. ~02. SvT 1852, nr 14, s. 1.
-BREF. (tryckt l. skriftlig) handling innehållande kontraktet mellan försäkringsgifvaren o. försäkringstagaren vid försäkring mot brandskada; jfr -POLIS. DA 1824, nr 160, s. 8.
-BRICKA. jfr -MÄRKE. Brandförsäkrings-Brickan till Egendomen N:o 7 i Qv. Draken .. är .. från Huset bortkommen. DA 1824, nr 16, s. 7.
-FOND. (förr) jfr -INRÄTTNING. Almänna Brand-Försäkrings-Fonden. PH 12: 268 (1782).
-INRÄTTNING~020. inrättning som meddelar brandförsäkring. Kungör. 22/8 1808, s. A 1 a. Skånska Brandförsäkringsinrättningen. SFS 1828, särsk. bl. s. 53.
-KASSA. (förr) jfr -INRÄTTNING. Allmänna Brandförsäkrings-Cassans Fordran. AdP 1800, s. 454.
-KONTOR. jfr -INRÄTTNING; numera bl. i namnet Stockholms stads brandförsäkringskontor. Sthms hist. cal. 1761, s. 77. Lundin o. Strindberg GSthm 201 (1880).
-MÄRKE. märke som (i ä. tid, i Sthm från o. med år 1746) af brandförsäkringsinrättning fastsattes på i densamma brandförsäkrade hus, för att dessa vid eldsvåda skulle gm försäkringsinrättningens försorg erhålla eldsläckningshjälp framför icke försäkrade byggnader. Dalin (1850). De gamla brandförsäkringsmärkena, som .. äldst voro huggna i sten .., men sedan förvandlades till en liten låda med glas för, ofta framställande en fenix på bålet. 1 MinnNordM V. 3: 14 (1884).
-POLIS. brandförsäkringsbref. Ahlström Eldsl. 446 (1879).
(jfr 2) -PREMIE. Lille Försäkr. 65 (1882).
(jfr 2) -SUMMA. summa för hvilken ngt är brandförsäkradt. AdP 1800, s. 1036.
-VERK. jfr -INRÄTTNING. PH 12: 268 (1782). Allmänna brandförsäkringsverket. NF 1: 484 (1875).
-VÄRDE. värde som åsättes ngt vid brandförsäkring. AdP 1800, s. 1461.

 

Spalt B 4159 band 5, 1921

Webbansvarig