Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BORTSKÄMMA bor3t~ʃäm2a, v. -er, -skämde, -skämt, -skämd; se för öfr. SKÄMMA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Lind (1749; under verderbung), Möller (1755; under abreuveur)), -SKÄMNING.
Etymologi
[till BORT 1 f]
— jfr SKÄMMA BORT samt anm. sp. 3992.
1) (†; jfr dock a o. b) förstöra, fördärfva; äfv. i öfverförd anv. Iagh är så redd att the fule koperna haffua bortskemt thet lilla vakra Mättas ansikte. Ekeblad Bref 1: 22 (1649; jämfördt med originalet). Någre Rockar äro genom mal aldeles förderfwade och bortskämde. LMil 3: 257 (1693). En genom Rosen bårtskämd och nästan bårtfrätt fot. Rosén PVetA 1746, s. 42. Luften (är) bortskämd och unken. Brauner Tankar om boskap 143 (1756). En bruten eller bortskämd Tyska, som stöter mycket på Hollänska. Björnståhl Resa 4: 229 (1774). Degelns insida (är) nu porös, och man kan anse den såsom bortskämd. Berzelius Kemi 2: 432 (1812). — särsk.
a) (mindre br.) om fördärfvande gm oskicklighet l. vårdslöshet. Een Råck som B. .. tagit att wända, den Bortskiämpt och giordt alt förlijten. VRP 1688, s. 370. Den bästa sak kan bortskämmas genom et ömkeligt försvar. Dalin Vitt. II. 6: 37 (1736). Kupolen .. var nu renoverad, men bortskämd. Nyblom i 3 SAH 5: 75 (1890). Högberg Vred. 1: 323 (1906).
b) (föga br.) moraliskt fördärfva, förskämma, korrumpera. KOF II. 1: 468 (1659). Umgänget emellan Kjönen var (på Jakob I:s tid) fritt, men ännu icke bortskämt och osedigt. Sv. Merc. 1763, s. 530. Boëthius Nat. sed. 62 (1782).
2) (numera mindre br.) i pass.: förfaras l. fördärfvas gm skämning, skämmas (bort). Då blefuo intet så många .. lass höö bortskemdhe, som nu skeer. OxBr 11: 68 (1632). Någre tunnor af sådan fisk, som fått regn på sig före insaltningen, voro aldeles borrtskämde. Landell Bligh 60 (1795). GHT 1895, nr 229 B, s. 2.
3) gm alltför mycken efterlåtenhet l. svaghet l. öfverdrifvet gynnande klema bort l. pjoska bort l. fördärfva, skämma bort; i sht i p. pf., ofta öfvergående i adjektivisk anv.; jfr BORTSKÄMD. Han har blifvit så bortskämd af allmänheten att han tror sig kunna göra hvad han vill. Thorild 3: 112 (1791). Han .. gjorde hvad han kunde för att bortskämma den lilla favoriten. Topelius Fält. 4: 146 (1861, 1864).

 

Spalt B 4056 band 5, 1921

Webbansvarig