Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKSTAFLIG 3k~sta2vlig l. bωk3~, sällan 040 (boksta´flig (ŏ) Weste; bòkstávlig Almqvist), adj. -are. adv. -EN (se d. o.), -T.
Ordformer
(-stafvel- Dähnert (1746), Geijer i Sv. litt.-fören. tidn. 1833, sp. 248. -stafl- D. Tilas (1769) i HSH 16: 318, osv.)
Etymologi
[liksom d. bogstavelig efter t. buchstäblich, afl. af buchstabe (se BOKSTAF)]
adj. till BOKSTAF. Dähnert (1746).
1) (mindre br.) till BOKSTAF 1: med afs. på l. i fråga om bokstäfverna. Så ofta .. (bruket) tillåter, är säkrast att bibehålla ordens bokstafliga sammansättning (adficio, submoveo (i st. f. afficio, summoveo)). Dahl Gram. lat. 12 (1796). Den bokstafliga samvetsgrannhet, som Schlyter iakttagit från början till slutet af sin stora lagsamling. Wisén i 3 SAH 4: 246 (1889). Bokstaflig noggrannhet i (bok-)titlarnas återgifvande. Snoilsky i 3 SAH 17: 182 (1902). jfr: Ljudet sch tecknas .. Med tii ändelsen tion efter en konsonant … Undantag Bastion, som uttalas bokstafligt (dvs. med bokstäfvernas vanliga ljudvärde). Enberg Sv. spr. 55 (1836).
2) (knappast br.) återgifven i skrift, (ned-) skrifven. Danmark påstås vara det enda, genom bokstaflig Lag fastställda, Envåldsrike i Verlden. Thorild 3: 274 (1794).
3) (mindre br.) ordagrann, ord för ord. Talesätt .., hvilkas bokstafveliga öfversättning skulle medföra .. mörkhet. Instr. f. bibelkom. 1773, § 2; jfr 4. Drängen .. afgaf dess vitnesmål skrifteligen författat, af detta (dvs. följande) Bokstafveliga innehåll. Törngrenska målet 150 (1801). Aflösningen sker bokstafligt efter Handboken. Ödmann Anv. t. skrift. 33 (1822). Wahlfisk Katek. underv. 1 (1889). jfr: (De som infinna sig till skriftermål) sakna .. ibland nödig bokstafvelig och ofta lefvande kunskap om christendomens stycken. Sv. synodalakter 1: 601 (1783); jfr 4.
4) till BOKSTAF 3: efter bokstafven, efter ordalydelsen, efter l. i ordets (ordens) egentliga betydelse; om betydelse, mening o. d.: egentlig i motsats till bildlig o. d. Sions sånger 2: 57 (1745). Johannes blef väl, efter ordens bokstafveliga lydelse, qvar i öknene ..; men vi få dock framdeles se den andeliga betydelse, som derunder ligger fördåld. Borg Luther 2: 764 (1753). (Paulus) talar ständigt om sina kädjor .. och sitt lidande ..; men desse uttryck böra icke tagas alt för bokstafligt. Ödmann Str. förs. 1: 71 (1799). Det Ebreiska uttryckets bokstafliga bemärkelse. Därs. III. 2: 147 (1811). Förmåga .. till bokstaflig tolkning af Nya Testamentets Grekiska text. Ödmann Anv. t. skrift. 71 (1822). De straffdomar, hvilka vi sett gå i bokstaflig uppfyllelse. Beskow Resem. 33 (1861). En juridisk lags bokstafliga .. tillämpning skulle i många fall kunna strida mot .. billighetens fordringar. Läsn. f. sv. folket 1913, s. 126. — (knappast br.) som får l. bör tagas efter bokstafven. Detta .. är ingen öfverdrifven, utan en bokstaflig beskrifning på det, som i stora Hufvudstäder händer .. alla dagar. Hasselroth Campe Theophron 277 (1794).

 

Spalt B 3772 band 5, 1918

Webbansvarig