Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKHANDEL 3k~han2del, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[jfr d. boghandel, holl. boekhandel, t. buchhandel]
1) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] (förläggande o.) afyttrande af böcker, planschverk, kartor o. d., handel med böcker m. m. Boken är utgången ur bokhandeln, finns inte att få i bokhandeln. Antikvarisk bokhandel. O. Laurelius (1659) i KOF II. 1: 472 (se under BOKBINDARE). Reuterholms tal öf(ve)r sal. Kungen .. (har) ej kommit i Bokhandeln. Porthan Bref t. Calonius 91 (1794). Intet hinder vare för Bokhandels idkande. Tryckfr.-förordn. 1812, 1: 12. Denna lilla bok (har) redan ett år varit tillgängelig i bokhandeln. C. A. Hagberg i SKN 1843, s. 273. Leipzig, .. bokhandelns högqvarter. Uppf. b. 1: 546 (1873). M:s bok .. utlämnas (icke) i bokhandeln. De Geer Minnen 2: 171 (1892). — jfr EXPORT-, FÖRLAGS-, KOLPORTAGE-, KOMMISSIONS-, SORTIMENTS-BOKHANDEL m. fl.
2) (†) inköp af böcker, bokköp. Någon liten bokhandel och min beständiga sjuklighet .. gjöra det nödvändigt för mig at söka någon condition vid hemkomsten. C. G. Leopold (1782) i 2 Saml. 7: 23. Ett annat .. verk har jag nyligen förskaffat mig .. jag har på länge ej varit så nöjd med någon bokhandel. L. Hammarsköld (1808) hos Hjärne Dag. f. drabbn. 281.
3) bod för försäljning af böcker m. m., boklåda. Akademisk, antikvarisk bokhandel. Reuterdahl Sv. kyrk. hist. 1: Titelbl. (1838). En skylt med inskriften ”Evangelisk bokhandel”. Rydberg Rom. d. 136 (1874, 1877). — jfr HOF-, SORTIMENTS-, UNIVERSITETS-BOKHANDEL m. fl.
Ssgr (i allm. till 1): BOKHANDELS-ANMÄLAN~020. anmälan af ngn bokhandelsartikel. Dalin (1850).
-ARTIKEL. DA 1824, nr 242, s. 3.
-BITRÄDE~020, äfv. ~200. —
-BÖRS. A. E. Lindblom i Bot. notiser 1840, s. 130 (”290”). Leipzig har en bokhandelsbörs, den enda i verlden. Aldén Medb. 4: 108 (1885).
-ELEV.
-FIRMA.
-FÖRENING. Det är något mer än hundra år sedan Reich i Leipzig stiftade den första bokhandelsföreningen. Wieselgren Vår samt. 59 (1871, 1880).
-HUS. (föga br.) bokhandelsfirma. Elzevieriske Bokhandelshuset i Holland. Acrel Præs. i VetA 1796, s. 93.
-KATALOG. katalog öfver utkomna bokhandelsartiklar. Wieselgren Bild. 407 (1875, 1889).
-KOMMISSIONÄR. bokhandlare som säljer böcker i kommission, sortimentsbokhandlare. DA 1824, nr 1, s. 6.
-MEDHJÄLPARE~0200. [efter t. buchhandlungsgehilfe] bokhandelsbiträde. Årskatal. f. sv. bokhandeln 1891, s. 97 (: Bokhandelsmedhjelpareföreningens).
-NYHET. En intressant bokhandelsnyhet för dagen är utgifvandet af herr Crusenstolpes elfte bref. AB 1845, nr 132, s. 2. särsk. konkret: nyutkommen bokhandelsartikel. AB 1889, nr 275, s. 3.
-NYTT. nya meddelanden som röra bokhandeln; nya bokhandelsartiklar. Bokhandelsnytt. Af Turkiet i våra dagar .. har fjerde häftet utkommit. Sv. tidningar 1878, nr 1, s. 1.
– OCH BOKTRYCKERI-FISKAL. bokhandels- o. boktryckeriombudsman. (Under G. IV A:s regering) konstituerade (man) .. en särskilt Bokhandels- och Boktryckeri-Fiskal. Lyceum I. 2: 7 (1810).
– OCH BOKTRYCKERI-OMBUDSMAN. ämbetsman 1801—09 som hade tillsyn öfver bokhandeln o. boktryckerierna. Klemming o. Nordin Sv. boktr.-h. 331 (i handl. fr. 1801). Hof-Cantzleren .. äger .. at förordna en Bokhandels- och Boktryckeri-Ombudsman, som har at tilse .. at alt hvad om Boktryckerier och Bokhandel stadgadt är .. på det nogaste handhafves och efterlefves. Instr. f. hofcantz. 1802, § 2.
-PRIS. (en varas) pris vid detaljförsäljning i bokhandeln. —
-PRIVILEGIUM. F. W. Pipping i Acta soc. sc. fenn. VIII. 2: 374 (1864, 1867).
-PROVISION. SP 1780, s. 880.
-RÖRELSE. SC 3: 192 (1822).
-SOCIETET. (numera bl. i fråga om ä. förh.) förening af bokhandlare. Instr. f. hofcantz. 1802, § 7.
-TIDNING. Wikforss (1804; under buchhändlerzeitung).
-VÄRDE. (en varas) värde i bokhandeln, bokhandelspris.

 

Spalt B 3759 band 5, 1918

Webbansvarig