Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOJKOTT boj3~kot2, äfv. bojkot4, stundom 40, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr skrifvet boycott l. boykott)
Etymologi
[liksom d. boykott, holl. boycott, t. boykott, af eng. boycott, vbalsbst. till boycott, bojkotta (se d. o.); jfr d. boykotting, fr. boycottage]
bojkottning. Förklara ngt l. ngn i bojkott [jfr förklara i blockad], (offentligt) förklara att ngt l. ngn kommer att bojkottas. Besluta l. förklara bojkott mot l. af (en handlande, ett industriföretag, en vara osv.). (Upp)häfva en bojkott. Tidningen .. blef .. af de organiserade arbetarne förklarad i boykott. Soc.-dem. 1892, nr 146, s. 2 (om amerikanska förh.). Man får skilja mellan blockad, d. v. s. afstängande af den för näringens bedrifvande nödiga arbetskraften, och bojkott, eller förbud att köpa vissa varor eller dylikt. K. Hildebrand Motion i 2 kam. 1908, nr 222, s. 6. Upphäfvande af bojkotten mot Grekland. PT 1910, nr 151 A, s. 2. Vi kunna söka att åstadkomma bojkott .. af försäljare af skamliga alster. Holmberg Osunda kulturriktn. 34 (1912).
Ssgr: BOJKOTT-RÖRELSE. Den polska bojkottrörelsen hotade tyska köpmännen i Posen. PT 1908, nr 48 A, s. 2.

 

Spalt B 3722 band 5, 1918

Webbansvarig