Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BODMERI bod1meri4, stundom bωd1-, n.; best. -et, hvard. äfv. -t; pl. -er ((†) = Oxenst. brefv. 11: 451 (1631)).
Ordformer
(bodemerij Oxenst. brefv. 11: 451 (1631), Därs. 10: 375 (1638))
Etymologi
[af nt. bodmerij l. holl. bodemerij, af mnt. bodemen, låna på skepp o. last, af mnt. bodeme, fartygsbotten, skepp (se BOTTEN); jfr d. bodmeri, t. bodmerei, fr. bomerie, eng. bottomry]
i sht jur. försträckning af penningar under vissa villkor mot pantförskrifning af fartyg l. last l. frakt l. dessa säkerheter i förening; dylik upplåning af penningar; äfv. om själfva lånesumman. Låna pengar på bodmeri. Oxenst. brefv. 11: 451 (1631). Penningar gifwa eller anamma på Bodmerije. Hortulanus Räckneb. K 5 b (1674). (Skeppare Törngren) yttrade at han trodde den (dvs. lasten) vara ämnad til Petersburg, och at han til gäldande af dess Bodmerie vore utan tilgång. Törngrenska målet 114 (1801). Bodmerilån .. skola genast .. gäldas genom utmätning af det skepp med frakt och gods, som med bodmeriet .. blifvit besväradt. SFS 1829, nr 40, s. 210. (Fartyget) gjorde i tiden goda frakter, men hvad blef der öfver? Bodmeri blef det; process blef det. Topelius Vint. I. 2: 363 (1880). Sjöförsäkrings-aktiebolaget Öresund i Malmö afslutar .. försäkringar mot förluster å .. bodmerier. GHT 1895, nr 200, s. 4.
Ssgr: BODMERI-AFTAL~02 l. ~20. Hambro Sjör. 237 (1870).
-BALK. (förr) Sjöl. 1667, Bodm. Ringström Sjölagslex. 1: 12 (1816).
-BREF. Oxenst. brefv. 10: 375 (1638). När bodmerilån upptages, skall derom upprättas skriftlig handling (bodmeribref). SFS 1891, nr 35, s. 57.
-FARA. (numera föga br.) bodmerilångifvares risk att förlora sin pant. Sjöl. 1667, Bodm. 1.
-FORDRAN. Ersättning för försäkrad bodmeri- eller haverifordran. Sjöl. f. Finl. 1873, § 218. —
-GIFVARE. bodmerilångifvare. Berch Hush. 326 (1747).
-KONTRAKT. bodmeribref. Berch Afh. om bodmeri 7 (1755).
-LÅN. Berch Afh. om bodmeri 15 (1755).
-LÅN-GIFVARE. person som lånar ut penningar på bodmeri. Ringström Sjölagslex. 1: 13 (1816).
-PENNINGAR, pl. bodmerilån. Oxenst. brefv. 10: 375 (1638). Sjöförsäkringar å .. bodmeri- och haveripengar. GHT 1895, nr 235 A, s. 1.
-PREMIE. afgift (riskpremie) som pålägges bodmerilån. Sjöl. 1864, § 143.
-RESA. fartygs resa för hvilken bodmerilån upptagits. Sjöl. f. Finl. 1873, § 131. —
-RÄTT. rättighet som tillkommer bodmerilångifvare. Berch Afh. om bodmeri 16 (1755).
-RÄTTIGHET~002 l. ~200. bodmerirätt. Sjöl. 1667, Bodm. 8.
-SKULD. gm bodmerilån uppkommen skuld. Jungberg (1873). Uppgift å lånets och premiens belopp (bodmeriskulden). Sjöl. 1891, § 177.
-TAGARE. person som lånar upp penningar på bodmeri. Berch Afh. om bodmeri 15 (1755).
-VILLKOR~02 l. ~20. Törngrenska målet 19 (1801).

 

Spalt B 3684 band 5, 1918

Webbansvarig