Publicerad 1917   Lämna synpunkter
BLÄNDVERK blän3d~vær2k, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[liksom d. blændværk efter t. blendwerk, af blenden (se BLÄNDA, v. I 2 a) o. werk (se VERK); jfr BLINDVERK, sbst.2 (sp. 3241)]
bländande l. förvillande l. förledande bild l. syn l. fantasiprodukt l. fantasispel, (syn)villa, gyckelspel; tomt l. falskt sken, fantom, illusion, chimär, lögn, bedrägeri. Vi (dvs. svenskarna på K. XII:s tid) lupo efter detta bländvärk (dvs. afsättandet af konung August i Polen) så, att Czaren under tiden innan kort erhöll sitt .. föremål (dvs. nådde sitt syfte), att vinna en fast fot vid Östersjön. HSH 7: 209 (c. 1750). Phantasiens bländverk förnöja äfven så väl som realiteter. Tegnér Filos. o. estet. skr. 243 (1808). All yttre glans, om den ej utstrålar, från det inre, väsentliga lifvet, är ett tomt bländverk. Wallin Rel. 4: 119 (1824). Den empiriska verlden är (enligt den indiska advāita-läran) endast ett bländverk (maja ..), en på felande insigt grundad sinnesvilla. NF 19: 49 (1895). — särsk.
a) [jfr t. blendwerk der hölle o. d.] med tanke på villan l. gyckelspelet (osv.) ss. framkallad(t) l. tillställd(t) af ngn till ngns förvillande l. förledande: bedrägeri, bedräglig(t) förespegling l. föregifvande o. d.; numera bl. i fråga om ond(a) makt(er) l. i fråga om person som utöfvar magiska konster o. d.: förvändande af ngns syn, gyckelbild, häxkonst(er). Adlerbeth Ant. 2: 141 (c. 1815). Augurerna gåfvo i Rom genom sitt småleende hvarandra tillkänna, huru litet de trodde på sina bländverk. Agardh Theol. skr. 2: 9 (1842, 1856). Asarne .. beslöto emottaga .. (Gylfe) med hvarjehanda bländverk. Rydberg Myt. 1: 31 (1886). Alla tiders puritaner .. ha betraktat konsten såsom någonting fåfängligt, såsom ett djäfvulens bländverk. NDA 1913, nr 111, s. 9.
b) (†) bedräglig l. skenfager förevändning? täckmantel? maskering? Erfarenheten har lärt Oss, att Lagens blotta Ord tjena endast till bländverk, för allt svek. Thorild 2: 272 (1788).
c) (föga br.) mer l. mindre konkret: bländande l. förvillande syn l. skådespel (o. d.), föremål som bländar l. förvillar synen. I yrseln af lysande tafflar, / Då er förvillade syn betages af präktiga bländverk. Adlerbeth Hor. Sat. 47 (1814; lat. fulgoribus). Så brokigt snön och isen bryta nu / Mot aftonrodnan och mot norrskensbranden / Sin glans, att ögat villas af dess bländverk. Atterbom 1: 29 (1824). Ögat .. förmår (ej) att hvila någon längre stund på ett sådant bländverk. Tekn. tidskr. 1872, s. 82 (om ett med alltför många ädelstenar besatt smycke).
Ssg: BLÄNDVERKS-DIMMA. (tillfällig poet. bildning). När .. bländverksdimman, som jag spunnit / omkring bedragna ögon, sjunkit undan. F. Grafström Dikt. 77 (1869).

 

Spalt B 3602 band 5, 1917

Webbansvarig