Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BITRÄDA bi3~trä2da (bi`träda Weste), v. -er, -trädde, -trädt, -trädd; se för öfr. TRÄDA, v., stiga, trampa osv. vbalsbst. -ANDE; -ARE (se d. o.), -ARINNA (se d. o.), -ERSKA (se d. o.); jfr BITRÄDE.
Etymologi
[efter t. beitreten; jfr holl. bijtreden; se BI-, prefix1 1 (a o. d)]
(i sht i skriftspr.) eg.: träda till, ställa sig på ngns sida. — jfr TRÄDA BI.
1) (†) sammanträda med l. sluta sig till (ngn l. ngra) för att samverka med (honom l. dem). Det sades, at Regeringzformen derigenom brytes, om Konungen välljer Deputerade til at biträda Ständerne. 2 RARP 2: 318 (1723; jfr: at Öfverheten sielf utnämner dem, som träda til oss. Därs. 317). Icke heller .. ansågs (det) för någor Accis-Rätt, som icke af någon .. Accis-betient bijträddes. Arnell Stadsl. 124 (1730). jfr: Man (hade) funnit sig nödgad att anmoda Hennes Kongl. Höghet (prinsessan Ulrika Eleonora) biträda med sin närvaro den Kongl. Senaten. HSH 7: 227 (c. 1750).
2) [jfr t. die dem zollverein beigetretenen staaten] (i sht i historisk framställning, numera mindre br.) inträda i (ett förbund o. d.), ansluta sig till. Stoore Vezieren hafwer .. låtit warna Försten af Wallachien, at .. intet bijträda dhe Christnes Partij. OSPT 1686, nr 21, s. 2; jfr 4. Föga betänckande (kan tyckas) dervid vara, at Sverige biträder den emellan Ryssland och Ungern förledit år 1746 slutne defensive tractaten. Höpken 2: 100 (1747; jfr: accedera till. Därs. 101). Biträda en förening, förbund. Sahlstedt (1773). Förbundet (dvs. den heliga alliansen) biträddes efter hand af nästan alla Europas furstar. Pallin N. tid. hist. 167 (1878, 1887). — (†) med obj. i dativform. Hafva biträdet eno parti. Lind (1749).
3) [jfr t. einer meinung beitreten o. motsv. anv. i holl. samt lat. accedere ad consilium, ad conditiones, opinioni discedere] (eg. gm att ställa sig på en viss menings förfäktares sida) tillkännagifva sin anslutning till (densamma); sluta sig till (ngt), instämma i (ett förslag), omfatta (en mening); acceptera, gå in på, antaga; godkänna, bifalla; numera oftast om (medlemmar af) beslutande församling o. d., vanl. i förb. biträda ett beslut, ett förslag, ett yrkande, en mening osv. Biträda ett ackordsförslag (vid en konkurs). Jag för min dehl biträder sahl. baron Goertz’s tanckar. Höpken 2: 688 (1776). Påståendet att hvarje försök på denna bana ännu är förtidigt kan jag icke biträda. Nilsson Ur. 1: 28 (1838, 1866). (Kardinalen) ville ej biträda Franska Parlamentsmedlemmarnes fordran, att vilkor borde föreskrifvas Påfven. Cronholm Lig. 103 (1839). Äro rösterna å båda sidor lika delade, gäller den mening ordföranden biträder. SFS 1862, nr 13, s. 15. Jag biträder .. yrkandet om återremiss. C. A. Mannerskantz i 1 kam. prot. 1873, 1: 507. (Direktionen) förklarar sig .. icke kunna biträda ifrågavarande förslag. Förf. ang. döfst.-underv. 45 (1889). Beslut, som strider mot gällande rederiaftal .., vare ej gällande utan att det af samtlige redarne biträdes. SFS 1891, nr 35, s. 5. Till denna af statsrådets öfriga ledamöter biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen i nåder lämna bifall. PT 1906, nr 143 A, s. 2. Den föreslagna omläggningen af värdetullar till vigttullar har finansministern biträdt. Därs. 1910, nr 50 A, s. 3. — (†) antaga l. ansluta sig till (en religion); jfr BIFALLA 3. Hans Kongl. Höghet skulle biträda vår Lutherska religion. 2 RARP I. 2: 89 (1720).
4) [jfr motsv. anv. i holl. o. t.] (numera föga br.) lämna (ngn) hjälp, hjälpa, understödja, bistå, bispringa. Låtom osz med trogen bön och förbön, wår Christeliga Öfwerhet biträda. Sahlstedt Hofart. 34 (1720). Telemach var altid med dem (dvs. läkarna) hos de siuka, .. och hela hären förundrade sig .. öfver den hiertans godhet, med hvilken han biträdde sin största fiende. Ehrenadler Tel. 717 (1723; fr. secouroit). Nu återstår mig blott .. att tacka den Försyn som så nådigt biträdt mig i alla mina företag. Lindegren 3: 229 (1807). Vi skole frukta och älska Gud, så att vi icke skade vår nästa till hans lif, eller honom emot bryte; utan hjelpe och biträde honom, i alla faror och lefnads behof. Lindblom Cat. s. 12 (1811). Till stadens biträdande med vedförsälgning hade förmodeligen Allmogen utan alla tvångsmedel kunnat förmås och uppmuntras. Calonius Suppl. 192 (1813). Att biträda de fattiga, sjuka och bräckliga. Strinnholm Vas. 2: 295 (1820). I detsamma grep den drunknande om vännens fot, och drog den biträdande med sig ned till botten. C. F. Dahlgren 5: 250 (1832). — särsk.
a) (numera knappast br.) med sakobj.: understödja (ett företag gm att taga del däri). Republiquen (Polen) kunde intet tillåta, at Cron-arméen biträdde Konungens (dvs. konung Augusts) krig; ty Hon ville aldeles ingen del taga der uti. Nordberg K. XII 1: 210 (1740). (K. XII) förmådde sjömakternas flottor att biträda ett landstigningsförsök. G. R. Fåhræus i Sv:s hist. 6: 248 (1906).
b) (†) understödja förverkligandet af l. främja l. befordra (ngns afsikter o. d.). När Undersåtare med lämpa och nåd handteras, så biträda de villigt .. Öfverhetens, med deras välfärd förknippade afsigter. Tessin Bref 1: 155 (1752). Huru biträda vi sjelfve, huru skulle vi biträda den Allgoda Försynens plan, att göra våra dagar .. lyckliga? Lehnberg Pred. 1: 318 (c. 1800).
c) lämna (ngn) ekonomiskt understöd o. d., understödja (med penningar o. d.); bidraga (till ngt); i sht i förb. biträda (ngn) med penningar. (Komministrarna) ville .. sig intet undandraga, utan them (dvs. kyrkoherdarna) biträda (med afgiften). Sv. synodalakter 1: 343 (1738). Ei heller (kunna de) sig och de sina på anständigt sätt nära och försörja, deräst de icke med nogot litet understöd kunde bli biträdde. Växiö domk. akt. 1760, nr 313 (i handl. fr. 1756). Enkedrottningen biträdde till flottans utredning och andra krigsförnödenheter både med penningar och lifsmedel. Hallenberg Hist. 2: 449 (1790). Dem, som han ej kunde biträda med penningar, biträdde han åtminstone med goda råd. Kindblad (1867); jfr 5.
5) [jfr motsv. anv. i holl. o. t.] lämna (ngn) sin (personliga) medverkan (vid utförandet af ett arbete o. d.), lämna (ngn) handräckning l. assistans l. hjälp l. biträde (se d. o. 3), hjälpa; hjälpa till; stundom: assistera; i sht om person som har till uppgift att hjälpa till. Biträda ngn vid, äfv. i arbetet. Bibliotekarien S. biträder vid citatkontrolleringen. Biträda vid protokollet. Svaranden, som iakttagit personlig inställelse, biträddes af advokaten S. Man menar det subordination skall lida meen, om Regements-Officerarne bijträda Öfversten vid förslagen (till återbesättande af vakanser vid regementet). 2 RARP 3: 275 (1723). Ifrån det jag var 15 år gammal har jag måst biträda min far i regeringsärenderna. Rosenstein 3: 187 (c. 1790; framställdt ss. yttradt af G. II A.). Secreteraren för Bonde Ståndet (åligger) särskildt at biträda Talemannen vid målens behandlande. RO 1810, § 24. Guvernanten uppbar släpet, biträdd af tvenne snutna flickor. Cederborgh JP 35 (1819). (Silas) hade .. begifvit sig till Petrus och biträdt honom i hans apostlaämbete. Agardh Theol. skr. 3: 36 (c. 1855). Allt öfrigt i kasernen varande befäl och manskap samlas genast .. för att biträda vid eldens släckande. Tj.-regl. 1858, 2: 78. Förrättades gudstjensten af någon biskop, skulle han biträdas af två kongl. hofpredikanter. Ljunggren SAHist. 1: 59 (1886). Biträda såsom monitör (vid växelundervisningen). Schwartz Tegnér 86 (1903). — särsk.
a) om medverkan l. biträde vid konsert o. d. Dalin (1850). En stund af aftonen var alltid anslagen åt musik. Min moster .. biträdde härvid med sin sällsynt vackra röst. De Geer Minnen 1: 48 (1892). Att i Dresden biträda på en stor konsert. GHT 1894, nr 33 A, s. 3.
b) mer l. mindre oeg. För ett svar på den frågan: hvad är sanning? räcker känslans röst icke till, hon måste biträdas af förnuftets. Thomander Pred. 1: 194 (1849). — (föga br.) (G. II A.) kallade till sig RiksCancelleren och någre andre af Rådet .., att biträdas af deras råd. Hallenberg Hist. 2: 445 (1790). Biträdd af ett lyckligt minne. Biogr. lex. 5: 306 (1839).
c) i p. pr. (mer l. mindre) närmande sig adjektivisk anv.: som är till hjälp, hjälp-. Biträdande tjänstemän. Den under Riksdagar biträdande nödiga Betjeningen i Ståndens Cantzlier. RO 1810, § 24. Förordnade till vikarierande, extra och biträdande lärare (vid Sthms läroverk). AB 1894, nr 9, s. 3. Befattningen såsom biträdande stadsveterinär i Stockholm. PT 1904, nr 75 B, s. 1. Biträdande föreståndarinnor (vid Högre lärarinneseminariet i Sthm). Sv:s statskal. 1911, afd. 770.

 

Spalt B 2833 band 4, 1911

Webbansvarig