Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILLIGT bil3ik2t (bi`lligt Weste), ngn gg BILLIGEN bil3igen2, fordom äfv. BILLIGA, adv. -ligare.
Ordformer
(-liga Stiernhielm Herc. 292 (1668). -ligen Stiernhielm VgL Föret. 2 (1663), A. G. Silfverstolpe i LBÄ 2—3: 54 (1797), Elkan John Hall 396 (1899; arkaiserande) m. fl. -ligt RA 1: 260 (1540) osv. — -licht Carl IX Svar C 1 a (1606), Gustaf II Adolf 47 (c. 1620), RP 2: 2 (1630))
Etymologi
[jfr d. billigt, ä. d. billigen, mnt. bil(li)ken, holl. billijk o. t. billig]
adv. till BILLIG.
1) (numera föga br.) till BILLIG 1 (o. 3).
a) [jfr motsv. anv. i d., mnt., holl. o. t.] till BILLIG 1 a: rättvisligen, rätteligen; om rättvisa skall l. skulle ske, om allt förhåller l. förhölle sig som sig bör l. borde; såsom rättvist l. skäligt är; jfr BILLIGTVIS. Al hufvedens anfechting bör billigt alle lidhemott angå oc betreffe, oc så tvert um i like måte. RA 1: 260 (1540; om förh. mellan konungen o. undersåtarna). Directorium (i det föreslagna evangeliska förbundet) blijffver billigtt hoos Sveriges chrono, sosom den som succederer i S. Kong. M:ts stelle. A. Oxenstierna 1: 544 (1633). Den som föraktar sitt egit, han blijr ok billigt af allom föracktad. Columbus Ordesk. 67 (1678). Sanningen bör billigt vinna. Dalin Arg. 2: 272 (1734, 1754). Billigt borde den af oss, som staten födt en duglig man, / Höfding eller öfverhöfding, någon ära få derför. Thomander 3: 383 (1826). — särsk.
α) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] till BILLIG 1 a γ: med fog, ss. min osv. rättighet är; äfv. allmännare: med skäl, på goda grunder; jfr BILLIGTVIS a. The gamble Fädhers Skrifter som komma öfwer eens medh Gudz reene och saliggörende ord, them må man billicht antage. Carl IX Svar C 1 a (1606). Nähr .. Gudh giffuer lycka att föra krijgedt uthur sitt eget landh och i fiendens (efter som altidh därhen billigtt bör trachtas). A. Oxenstierna 1: 477 (1633); jfr BILLIG 3. Om Laster och skam äre lust; om Lust står i odygd; / Billiga med alt foog, mon hon sig kalla Fru Lusta. Stiernhielm Herc. 292 (1668). Ach Herre! migh eij tuchta, / Som jagh må billigt fruchta, / Vthi tins wredes nijt. Ps. 1695, 51: 1. Denna editionen (dvs. oxfordeditionen 1703 af Euklides’ skrifter) hålles billigt för den bästa. Strömer Eucl. Föret. A 5 a (1744). Aschan hade, billigt nog, andra åsigter om hvad hans kemist borde företaga sig. Wieselgren Vår samt. 12 (1868, 1880). Sonen Giovannis död .. och den trogne, ädle flamländaren Sokrates’ död .. kunde just 1361—62 billigt (hos Petrarca) väcka vemodiga tankar på Laura; ty om henne måste båda dessa dödsfall erinra honom. Wulff Petrarcabok 238 (1905).
β) [jfr motsv. anv. i d., mnt. o. t.] till BILLIG 1 a δ: såsom min osv. skyldighet är l. var, min osv. plikt likmätigt; såsom man kan l. kunde vänta o. fordra. G. I:s reg. 16: 455 (1544). Hennes M:tt .. achtar .. att begifua sigh på reesan till Hörningzhollm, dijtt jagh och billigtt Hennes M:tt skulle confoyere … Men (osv.). Oxenst. brefv. 3: 55 (1623). Dhen Vyrdnat, som wij alle wår Gudh för en så stoor Nåd och Wälgerning (dvs. Medevi källor) belligt böra .. bähra. Tranæus Medewij curer Föret. a 3 b (1690). Sommarns långa gästbud slutas billigt med värdinnans skål. Tegnér 2: 290 (1821); jfr α. Billigt instämma vi i förf:s fördelaktiga omdömen om det genialiska och qvicka i ”Colombine”. PT 1903, nr 241 A, s. 3; jfr α.
b) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] rättvist. Allt detta hafva vi medgifvit, på det man å andra sidan må lika billigt erkänna, att (osv.). Fries Bot. utfl. 1: 288 (1843, 1853). Min son skall finna sig lycklig att billigt utmärka de ynglingar, som äro ämnade att en dag bekläda rikets högsta embeten. Cronholm Små bref 86 (1865; angifvet ss. yttradt af K. XIV J.).
2) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] till BILLIG 2 b: humant, välvilligt. Men de, hvilka saken närmare rörer, de skola icke se så lugnt, icke tänka så billigt, och undan deras förtrytelser flyr jag. Hammarsköld Sv. vitt. 1: Dedik. 4 (1818).
3) [jfr motsv. anv. i dan. o. t.] till BILLIG 5: för lågt pris. Jag kan icke lämna skorna billigare än till 17 kronor. Det året feck man säd i orten billigt köpa. Livin Kyrk. 3 (1781). Hvitt och Färgadt Ullgarn har nu anländt och säljes billigt uti Garnboden. Snällp. 1859, nr 1, s. 4. Auerbach o. Blomqvist (1907). Anm. Den tidiga förekomsten af denna anv. hos Livin torde förklaras däraf att förb. köpa billigt användts i anslutning till förb. billigt köp, i hvilken förb. billig icke har den relativt unga bet. 5, utan den tidigt uppvisade bet. 4 a slutet. Se äfv. anm. under BILLIG, sp. 2605.
4) till BILLIG 6: för godt pris; enkelt, lättvindigt, lätt. Han har fått sin professur billigt nog. Han kom l. slapp billigt ifrån saken.
Ssgr: (1 b, 2) BILLIGT-SINNAD30~20. Billigtsinnad som hans (Runebergs) syn på tingen alltid är, affärdar han den världsligt kloka åsikten om äktenskapet .. icke blott med löje. C. G. Estlander (1902) hos Runeberg 8: 232 (normaluppl.).

 

Spalt B 2617 band 4, 1910

Webbansvarig