Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BILBREF bi3l~bre2v (bi`lbref Weste), n.; best. -vet; pl. =.
Etymologi
[jfr d. bilbrev, nt. bilbref, holl. bijlbrief o. t. beilbrief. Första ssgsledens härledning är oklar. Sannol. betyder ordet ursprungl. kontrakt om byggande (timrande, eg. med bila) af ett fartyg; denna bet. är uppvisad från nt. Å andra sidan betyder ordet i Schweiz o. i Holland också inteckning (öfverhufvud taget, äfv. i hus o. landtegendom), hvilket skulle kunna tyda på att bet. inteckning vore den ursprungliga; en härpå grundad etymologi antydes hos Grimm 1: 1378]
(förr)
1) [jfr motsv. anv. i d., nt., holl. o. t.] bevis rörande (intecknad) fordran i fartyg för penningar som användts (förskotterats) till fartygets byggande l. reparation l. till aflönande af besättningen. Lähnar man Penningar åth någrom at thermedh byggia eller vplaga Skip, eller betala och vnderhålla Skipsfolcket, eller och at befrija sigh aff the Gäld som för berörde orsaker skull tilförende kunna wara giorde, tager ther Breff å medh twennes aff Rätten eller och Stadzskrifwarens witne och vnderskrifft, .. the Breff kallas Bijlbreff. Sjöl. 1667, Bodm. 9 (”11”). Hafver någor sådant bilbref, som i siölagen beskrifvit är; äge han förmon i skieppet, så ock i godset, tå skiepsfolk betaldt är. HB 17: 7 (Lag 1734). Om redare concurrera med innehafvare af bilbref, så hafva de lika rätt. Schrevelius Civilr. 2: 196 (1847, 1857).
2) [jfr motsv. anv. i d., nt. o. t.] (af magistrat i stad l. domhafvande på landet) för fartyg i utrikes fart utfärdadt intyg rörande byggnadsort, byggnadssätt, mättal o. gäldfrihet, då det löpte af stapeln, l. om motsv. intyg i icke svenska länder, nationalitets- o. registreringscertifikat. (Skeppsdokument:) Bil-brefwet, hwarutaf ses hwar det blifwit bygt. Förordn. ang. caperierne 1715, § 11. (I stämpelafgift erlägges för) Bilbref och Mätarebref för inhemske Fartyg En Daler. Förordn. ang. stämpl. ppr 1748, § 13. SFS 1841, nr 8, s. 16 (formulär för bilbref). Bilbref skall .. utfärdas af Magistraten i den stad, der fartyget är bygdt. Därs. 1868, nr 47, s. 5. Norska fartygs nationalitetshandlingar utgöras af nationalitetsbevis, bilbref .. mätbref och folklista. Därs. 1891, Bih. nr 21, s. 1.
Anm. I anslutning till förbindelsen BIL- OCH BOLFÄRDIG användes ngn gg i st. f. det enkla bilbref ssgn BIL- OCH BOLBREF: Bijl- och Bål-bref gälla för (dvs. framför) Bodmerijbref. Abrahamsson Reg. 26 (1726). Bijl- och bord-bref. Serenius Q q q 2 b (1734).
Ssgr (till 1): BILBREFS-INNEHAFVARE30~00200. Schrevelius Civilr. 2: 196 (1847, 1857).
-LÅN~2. lån mot säkerhet af bilbref. Bilbrefs-lån, äro icke underkastade Bodmeri fara, och ehuruväl skepp med gods äro i underpant, kan betalning jemväl sökas af annan then skyldiges egendom. Brandt Sjörättssaker 17 (1772).

 

Spalt B 2518 band 4, 1909

Webbansvarig