Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBELTRYCK bi3bel~tryk2, n.; best. -et; pl. (i bet. 2) =.
Ordformer
(biblie- SUFH 4: 231 (1614), Ant. saml. 145 (c. 1620), Wieselgren Sv:s sk. litt. 1: 450 (1866; efter handl. fr. 1635) m. fl.)
1) (mindre br.) abstr.: bibelns tryckning (o. därmed förbundet arbete). Bisperne (uppbära) icke medh .. flijtt .. den Spannamåll, som wij till Biblietryckett nådigesth förordnatt haffue. SUFH 4: 231 (1614). Vi hafve Biblietrycket, samt Correctores .. rikeligen .. försörgt. Hallenberg Hist. 4: 855 (i handl. fr. 1617). Så at Bibeltrycket .. för sigh gick. Hiärne Orth. 94 (1717).
2) tryckt edition af bibeln; jfr BIBEL-AFTRYCK. Schrifpapperett som till Biblietrycket besteldt war, blef igenom den Hamburgske Bokförarens prachtijker förhindratt, så att det vdi rättan tijdh icke framkom. Ant. saml. 145 (c. 1620); jfr 1. Det ansenlige Bibeltryck, hvaraf den fattige Allmogen sig til denna dag har at hugna. J. Wilde hos Halenius Concord. t. NT Dedik. 3 b (1734). De äldsta bibeltrycken äro utförligast behandlade af W. A. Copinger. Lundborg NT:s text 212 (1897).
3) (†) bibeltyper. Almqvist (1844). Dalin (1850). Kindblad (1867).
Ssgr (till 1 o. 2): A (†): BIBELTRYCK-TUNNA, se C.
B (†): BIBELTRYCKE-TUNNA, se C.
C: BIBELTRYCKS-MEDEL300~20. BtRProt. 1840—41, IV. 2: nr 46, s. 22.
-SPANNMÅL~20. (förr) jfr -TUNNE-SPANNMÅL samt BIBELTRYCKERITUNNE-SPANNMÅL. BtRProt. 1840—41, IV. 2: nr 46, s. 22. Gilljam Inbjudn. 1880, s. 74 (i handl. fr. 1846). Pedagogens lön utgjorde .. 5 tunnor bibeltrycksspanmål. Lärov.-kom. bet. 2: Bil. D 33 (1884).
-TIONDE~200. (knappast br.) = -TUNNA. Lärov.-kom. bet. 2: Bil. D 43 (1884).
-TUNNA~20. (-tryck- Instr. f. häradsfougd. 1688, s. B 2 b, Häggman Tal i Ev. sällsk. 1812, s. 6, m. fl. trycke- Resol. ang. Bibel trycketunnan (1675; titel)) (förr) kam. afkortning å tionde utgående åtminstone från början af 1600-talet till 1870-talet o. urspr. afsedd att användas till bekostande af bibelns öfversättning o. tryckning; jfr -SPANNMÅL, -TIONDE samt BIBEL-TRYCKERI-TUNNA, -TRYCKNINGS-TUNNA, -TUNNA. Och hafue wij till samme Biblietryck effterlåthedt de Penninger som för Biblietryckztunnan aff Kyrckieherbergen oppbähres. Thyselius Bidr. 158 (1616). Resolverades att man vääl kunne kalla samma bibeltrykztynna tillbaka och använda den till de förlammade soldater. RP 4: 231 (1634). Bibeltryckstunnan i Finlands båda stift fingo Gezelierne för detta arbetes (dvs. bibelverkets) omkostnader uppbära flera år. Biogr. lex. 5: 151 (1839). I ersättning (för sitt translatorsarbete) erhöll han (dvs. Erik Schroderus) den s. k. bibeltryckstunnan d. v. s. en tunna spannmål från hvarje sockenkyrka i Sverge och Finland. Schück Sv. lit.-h. 1: 453 (1890).
-TUNNE-SPANNMÅL. (†) jfr -SPANNMÅL. Branting Förf. 1: 162 (1827).

 

Spalt B 2420 band 4, 1909

Webbansvarig