Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEVÄRFVA, v.; sup. -at.
Etymologi
[jfr t. bewerben; se BE- o. VÄRFVA]
(†) (gm framställningar l. underhandlingar o. d.) söka vinna l. åstadkomma (ngt), göra framställning l. anhålla (om ngt), begära; i sht i uttr. bevärfva (sig) om ngt, äfv. låta sig bevärfva om ngt o. bevärfva ngt. Ath bewerffue om legde. G. I:s reg. 13: 109 (1540). Konung Christierns .. wenner .. bewerffwe sig daglige hoss städerne vm Skip. Därs. 17: 357 (1545). (Vi, hertig Erik, vilja Sverges bästa) hos the Engelske, på thet troligaste och flitigaste til at bewerfwa osz härmed förplichtet hafwa. Stiernman Riksd. Bih. 181 (1560). Phalzgreff Jahan Casimir (har) .. sig om Kong. M:ts, min allernådigste Drotnings .. rådh och samtycke beverffvatt. A. Oxenstierna 1: 627 (1646). (Biskopen har) lofwat att bewärfwa sig om penningar för mig hoos sine probster. G. H. Taubenfelt (1658) i Hist. tidskr. f. Skån. 1: 206. — särsk.
a) om anskaffande af krigsfolk: värfva. Thet bespörie .. wij .. ath kongen i Dammark lather bewerffue i Tyszland om knechter. G. I:s reg. 13: 272 (1541).
b) anhålla om att få (ngn) till hustru, fria till; jfr ANVÄRFVA I slutet. Kong:e Ma:t ville med thett förste late sig bevärfve um then högloflige persone. RA 2: 116 (1565). Bemälte Suänno kunne sigh åm en dygdesam Quinno bewärwa. Växiö domk. arkiv 1653, nr 220.
c) utan angifvande af det som man söker vinna: göra framställningar, underhandla. (Grefve Johans af Ostfrisland mor) lät bevärfva hos Churfursten af Brandenburg (m. fl.) .. och begick (dvs. utverkade) hos dem, att hwar för sig skickade sitt bud här in. S. Elofsson (1599) i HSH 12: 119. I medler tijdh hade .. Camillus .. bewärfwat sigh .. medh the Romare, som wore flydde vthur Stadhen. Schroderus Liv. 155 (1626; t. sich mit den Römern beworben).

 

Spalt B 2352 band 4, 1908

Webbansvarig