Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEVAKA beva4ka, i Sveal. äfv. 032 (beva´ka Weste; bevàka Almqvist), v. -ade ((†) p. pf. bevaken Phrygius Him. lif. 100 (1615), Växiö domk. akt. 1723, nr 380). vbalsbst. -ANDE, sbst.1, -ELSE (†, Lind (1738), Möller (1745)), -NING (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ARINNA.
Etymologi
[fsv. bevaka; jfr ä. d. bevåge, holl. bewaken, mht. o. t. bewachen, af be- (se BE- II 1 b) o. wachen, vara vaken, vara vaket uppmärksam (se VAKA, v.); jfr äfv. ä. eng. bewake samt BEVAKTA]
— jfr OBEVAKAD.
I. om vaksamhet l. vaken uppmärksamhet; öfvervaka, vaka öfver.
1) [jfr motsv. anv. i holl., t. o. ä. eng.] om vaksamhet l. uppmärksamhet som är riktad mot l. på obj.: gifva l. hafva akt på (ngn l. ngt); öfvervaka; stundom svårt att skilja från 2.
a) [jfr ä. d. slaa laase for portene og dennem flittelig bevaage] vakta, hålla vakt omkring l. i l. vid; hålla uppsikt l. hafva tillsyn med l. öfver; tillse, efterse; i sht om vakthållning l. tillsyn af vederbörliga tjänstemän å tjänstens vägnar. Han blef l. hölls strängt bevakad. (Petrus) war aff sexton Konung Herodes Agrippae Stockeknechter bewaken. Phrygius Him. lif. 100 (1615). Älggrafvar och varggropar bevakas (under januari). Broman Helsingb. 131 (1733). De Tullbetiente .., som inlastningen bevaka. Publ. handl. 10: 683 (1776). (Konungen hade) låtit bevaka dörren till Rådkammaren. Geijer Gust. pap. 1: 209 (1843). Sedan de (dvs. Sv:s boställsskogar) blifvit .. ordentligt bevakade. B. De Maré i Bet. ang. skogshush. 1856, s. 249. Truppafdelningarne, som .. blifvit dragna till tinget, för att bevaka fångarne. Rydberg Frib. 289 (1857, 1866; uppl. 1877: efterse). Från bergsluttningarna i norr hemdrefvos fårhjordar, bevakade af hundar. Dens. Vap. 268 (1891); jfr δ. En sång af David, då Saul sände och lät bevaka huset för att döda honom. Psalt. 59: 1 (öfv. 1904; Bib. 1541: bewara). Tolf amerikanska krigsfartyg med omkring 3,000 mans besättning bevaka kusterna för att upprätthålla lugn och ordning. PT 1906, nr 175 A, s. 2. — (knappast br.) Vi böra vara i Linköping .. vid medlet af September, för at kunna sjelfva bevaka de vid rummen nödvändige reparationer. Leopold (1793) i 2 Saml. 8: 98. — särsk.
α) åtföljdt af prep. med o. sbst. som betecknar postering o. d.: medelst vaktmanskap o. d. öfvervaka (en port o. d.), låta (ngt) vaktas af (ngn). Är sjelfva slottet trygt? .. Jag noga det ransakat / Och gång och dörr och port med säker post bevakat. Hallman Vitt. 109 (c. 1756).
β) (i sht i fackspr.) i p. pr. närmande sig adjektivisk anv. Bevakande Tullbetjent. SFS 1831, s. 417. (Den förvaltande personalen utgör) inalles 121, förutom den s. k. bevakande personalen (nemligen Underjägare, Planteringsvaktare och Uppsyningsmän). Thelaus Om skog. 95 (1865). Rabenius Förvaltn. 3: 223 (1873; se under BEVAKNINGS-KONTROLLÖR a). C. A. Hollgren i Skogsv.-fören. tidskr. 1903, s. 154.
γ) järnv. i p. pf. närmande sig adjektivisk anv. i uttr. bevakad signal, signal som öfvervakas (af viss person) i motsats till signal med mekanisk reglering. Fasta, bevakade signaler (vid järnväg). Tekn. tidskr. 1898, Allm. s. 24.
δ) (numera bl. i högre stil, föga br.) närmande sig bet.: gå i vall med, valla, vakta (jfr 2 a). (Fåren lida af) at de ibland icke nog bevakas om somrarne. N. M. Nordenström i Norrl. saml. 50 (c. 1770). Min Amaryllis / Bevakar der på gröna blomsterplaner / Sin faders hjordar. Stagnelius 1: 247 (1822).
ε) (mindre br.) mer l. mindre oeg. o. bildl.; med saksubj. Lät Græker blj igiän din kropz och lifz Drabanter! / Lät deras Redlighet bewaka alla kanter / Uppå din Paulun (dvs. tält) ok nu osäkra Ort! Börk Darius 99 (1688). Må denna drömda bild / Af en oskyldig maka, / Din känslas eld, som flammar vild, / Med blygsamhet bevaka. Franzén Skald. 2: 325 (1801, 1828). Damernas hvita halsar bevakades af porträttmedaljonger i kedjor. Hallström En g. hist. 102 (1896).
b) [jfr fsv. leeth them ther beewaka samt motsv. anv. i t.] hålla ögat l. ögonen på (ngn l. ngt, för att hindra otillbörliga handlingar o. d.); gifva akt på; ej lämna ur sikte; stundom: lura på; bespeja; äfv. oeg. o. bildl. Regenter! Ryktet strängt bevakar edra fjät. Stenhammar 26 (1792). Hur lyckligt tror du väl det ödet skattas bör, / Att af en gammal knarr bli hvar minut bevakad. Leopold 1: 420 (1814; yttradt af en ung kvinna). Genom Rekognoseringar erhållas ytterligare underrättelser om fiendens ställning och styrka; hans rörelser och företag bevakas och följas, äfven på längre afstånd från Arméen. Tj.-regl. 1819, 4: 130; jfr Tj.-regl. 1867, 4: 42. Strax började de (dvs. fariséerna) att med misstänksamma blickar bevaka och bespeja en man, hvars handlingssätt var så skiljaktigt från deras eget. Melin Pred. 1: 77 (1844). Vi skola för vår ringa del bevaka våra ord, så att vi icke låta oss till last komma ett så tanklöst bruk, utan då vi någon gång använda ordet (reaktion), skall det ske i dess rätta mening. Vinterbladet 1853, s. 8. (Bengt Skytte höll) långa uppmaningstal att noga bevaka hertigens åtgöranden. Rydberg Frib. 219 (1857, 1866; uppl. 1877: öfvervaka). Personer som synas vilja uppehålla sig i arméns grannskap, bevakas noga. Tj.-regl. 1867, 4: 45. I spionväsendet ingick äfven bevakandet af enskilda personers brefvexling och kränkning af brefhemligheten. E. C. Tegnér hos Trolle-Wachtmeister 1: 53 (1889). Med spänd uppmärksamhet bevakas (från storryskt håll) det lättrörliga brödrafolkets (dvs. lillryssarnas) lifsyttringar. Hjärne Östanifrån 119 (1905). — särsk.
α) (mindre br.) refl.: vara på sin vakt; taga sig till vara l. i akt, gifva akt på sig, akta sig. Hur svårt för kärleken att sig fördölja, / att jämt bevaka, jämt förställa sig! Tegnér 2: 380 (c. 1810). Jag bevakar mig, för att icke ha en stygg tanke i hans närhet. Rydberg Vap. 339 (1891).
β) med saksubj. som betecknar öga, blick o. d. Tusende ögon kunna icke fullt bevaka dessa späda varelser (dvs. späda barn), ty de kunna icke bevaka sig sjelfva. Ödmann Pred.-utk. 176 (1808, 1812); jfr 2 a. Hånande ögon bevaka / den, som har blottat sin sorg. Fröding Nytt o. gam. 53 (1897).
c) (mindre br.) med följ. att-sats: tillse att; laga att; sörja för att. Hvad .. angår de Kronans inkomster, som tillkomma medelst åtskilliga tillfälliga afgifter, så .. bevaka vederbörande Embetsmän att de enligt Taxor och Författningar varda Kronan tillhanda hållne. Rabenius Kam. § 432 (1825, 1832). Det var min pligt att bevaka, det hon (dvs. spåkvinnan Anna Arfvidsson) ej blefve ett redskap uti illasinnades händer. Crusenstolpe Mor. 2: 381 (1840). Vaktkonstapel .. åligger .. att noga bevaka, att fånge .. icke öfverstiger muren. Ordn. f. centralfäng. å Långh. 1886, Instr. s. 71.
d) (†) närmande sig bet.: anställa (vetenskapliga) iakttagelser af l. på, iakttaga, observera. Rön anstäldes med samma blomster, som sattes i vatten i et glas, och bevakades innom hus; då Crepis hade utslagit sina blommor kl. 6 1/2, men Leontodon icke för än kl. 7. om morgonen. Linné Sk. 311 (1751). Den (komet) som af Flamsteed, Cassini och Halley sjelf så flitigt bevakades i Augusti och Septembris Månader år 1682. P. Wargentin i VetAH 21: 2 (1760). I sinom tid borde deras (dvs. insektlarvernas) framkomst bevakas. Ödmann Åm. i VetA 1797, s. 20.
2) om vaksamhet hvilken är riktad mot allt som kan skada l. göra intrång på obj. o. hvilken således afser att skydda l. bevara l. försvara obj.; vaka öfver; stundom svårt att skilja från 1.
a) [jfr fsv. the sculle oloffz borgh beewaka samt motsv. anv. i d., holl., t. o. ä. eng.] i fråga om skydd mot fientligheter o. d.: vakta, hålla vakt om, närmande sig bet.: hålla sig beredd att skydda l. försvara; i sht med konkret obj. samt subj. som betecknar trupp(styrka), vaktpost osv. uti l. vid militär position o. d. Tio man kvarlämnades vid kusten för att bevaka expeditionens fartyg och förråd. The Dantzig[er] herrer haffva antagidh 2000 mann till att bevaka sin stadh. Oxenst. brefv. 10: 38 (1617). Knechterne, som bewake fästningen. SUFH 5: 365 (1618). The til Lägretz bevakande öfver natten brukade utvachter. Richardson Krigsvet. 1: 161 (1738). Troppar bevakade Romerska Rikets gränsor. Schröderheim Robertson 1: 10 (c. 1794). Thurn och Duwall .. stannade med omkring 5000 Svenskar qvar vid Steinau, för att, som de sade, bevaka Oderströmmen. Fryxell Ber. 7: 58 (1838). Vi körde sömniga in i en sofvande stad, hvars oskyldiga slummer bevakades af en sömnig poliskonstapel. Ödman Ungd.-m. 1: 117 (1874, 1881). Än ett värf oss står till baka: / Att bestyra och bevaka / Som sig bör hans jordafärd. Snoilsky 2: 15 (1881; efter J. Banérs död yttradt af en bland hans officerare); jfr 3. De forna hertigarna hade .. skyldigheten att bevaka den allmänna säkerheten på dessa stora farvägar. Edgren E. skr. 1: 174 (1891). Banker och postanstalter (i Moskva) äro .. strängt bevakade af gendarmer med skarpladdade gevär och påskrufvade bajonetter. SvD(L) 1907, nr 114, s. 2. — jfr MILITÄR-BEVAKA m. fl. — särsk.
α) (numera mindre br.) i förb. bevaka (ngt) för l. mot (ngn), vakta (ngt) för (ngn), skydda (ngt) mot (ngn). Man (plägar) .. tacksamheet bewisa them, .. huilke eens lijff för .. tiuffuar, röffuare, mordbrennare bewaka. A. A. Angermannus Förspr. t. Kyrkost. A 7 b (1587). Bevaka kusterna mot fiendtliga anfall. Dalin (1850). Bevaka skatter för tjuvar. Auerbach o. Blomqvist (1907).
β) mil.
α’) abs.: göra l. utföra patrull- o. vakttjänst o. d. Under natten till måndagen har röd styrka bevakat söder om Landsort. SD(L) 1903, nr 256, s. 2.
β’) refl.: hålla l. utställa vakt(er) kring sig; ordna vakttjänst åt sig. Fiendens sätt att bevaka sig. Tj.-regl. 1867, 4: 161. För att omöjliggöra så fatala händelser (som torpedangrepp) måste stridsfartygen bevaka sig med smärre fartyg. Wrangel Sv. fl. bok 318 (1898).
γ) frimur. i uttr. bevakande broder, om viss funktionär inom frimurarloge. Crusenstolpe CJ 1: 96 (1845). I spetsen för hvarje loge står ordförandemästaren … Därefter kommer deputerade mästaren eller mästarne och de två bevakande bröderna. Handb. f. frim. 2: 724 (1899). K. G. Leinberg i Förh. o. upps. 19: 205 (1906).
δ) (i religiös stil o. däraf påverkad anv.) i fråga om Guds försyn. Befall nu medh titt krafftiga Ord / Tin Ängel at bewaka tin hiord. Ps. 1695, 368: 6; jfr 1 a δ. Du, Herre! ser och känner mig, / .. Min hvilobädd, min vandringsstig / Du alltomkring bevakar. Ps. 1819, 11: 1. Guds milda fadersöga / Bevake kärligt alla edra steg! Stagnelius 1: 457 (1821); jfr 1 b β.
ε) (mindre br.) med saksubj.: utgöra skydd l. värn för, skydda, försvara. Tornet, som bevakade ändan af samma brygga. Strinnholm Hist. 2: 99 (1836). Detta pass bevakades .. af ett slott. Styffe Un. 120 (1867, 1880). — bildl. Uppkörseln till herrgården är bevakad af kanada- eller virginiapoppeln. Strindberg Tr. o. otr. 4: 141 (1897). — jfr MUR-BEVAKAD.
b) jur. i laga tid iakttaga laga föreskrift(er) l. vidtaga i lag stadgad(e) åtgärd(er) för att bevara (sin rätt o. d.); i sht i fråga om iakttagande af vederbörlig anmälningsskyldighet för att bevara giltigheten af ett testamente l. bekomma utdelning för fordran i gäldenärs konkurs. The Creditores Hypothecarii (dvs. hypoteksinnehafvare), hwilka .. på wederbörlig ort och domställe .. sin Panträttighet hafwa bewakat, och then samma inprotocollera och uptekna låtit. Schmedeman Just. 1191 (1688). Om then (dvs. arfvingen) inom tre månader, efter natt och åhr, sin rätt lagliga bevakar. ÄB 15: 2 (Lag 1734). Af dem, som .. eftersatt sin skylldighet, at bevaka sina ansökningar. Botin Hem. 2: 230 (1756, 1789). Har någon Borgenär skriftligen eller muntligen bevakat större fordran, än han under eden begripa kan; äge att, vid edens afläggande, rättelse i den bevakning göra. SFS 1830, s. 539. Testamentet måste af hvarje testamentstagare för sig bevakas. Schrevelius Civilr. 3: 286 (1849, 1858). Gode män skola .. taga konkursboet under vård .. och .. bevaka boets rättegångar och angelägenheter. SFS 1862, nr 51, s. 17. Fullmakt för nämndemannen Ola Bengtsson .. att vid Kinds häradsrätt utföra och bevaka min talan. Aldén Medb. 5: 154 (1886, 1896). För omyndig bevakar förmyndare. Advokaten 183 (1902; i fråga om testamente). Härigenom kungöres, att borgenärerna i (N. N:s) .. konkurs äro genom offentlig stämning kallade att sist innan klockan Tolf på dagen den 21 Februari 1908 inför domaren .. å tingshuset i L. anmäla och bevaka sina fordringar. PT 1907, nr 289 A, s. 4. — jfr EFTER-BEVAKA.
c) närmande sig bet.: tillvarataga (ngns rätt), tillgodose l. främja (ngns bästa, fördel, intresse osv.); ej lämna ur sikte. Bevaka sina intressen. När någre twistigheter upwäxa .. angående Crone Rustningz Hemman, skole Wåre Officerare med instämmas, at .. bewaka Rustningzhållarnes Interesse, samt Crone Hemmanens rättighet. Schmedeman Just. 1085 (1686). (Jag) försäkrar .. them (dvs. församlingsborna i Kristina), at jag icke skal vnderlåta framgint bewaka theras bätsta efter yttersta förmågo. Swedberg Amer. 100 (1714). Mått och steg til vår fördels bevakande vid närvarande Conjuncturer. Dalin Arg. 1: 272 (1733, 1754). Du har vigtiga ting för din egen räkning att bevaka. Rydberg Ath. 512 (1859, 1866; uppl. 1876: tillvarataga). För att nu få folkförsamlingen fullständig, så att alla intressen blefvo bevakade. Strindberg Hafsb. 56 (1890). För öfrigt ägde de häri skylla sig själfva, emedan de ej bevakat sin rätt att deltaga vid inköpen. Annerstedt Rudbeck Bref LXV (1899). — (föga br.) En Fransysk armé .. var vid Rhen för att bevaka tillfället. Geijer II. 4: 330 (1836). — jfr FÖRBEVAKA.
3) (med vaksamhet) ombestyra, ombesörja, sköta; bestrida; förvalta; förrätta; fullgöra.
a) (i sht i högre stil, numera föga br.) i uttr. bevaka sitt kall, sin plikt, sitt ämbete o. d. Swedberg Cat. 105 (1709). Bevaka sin syssla. Lind (1738). Min Konungs värf bevaka. Odel Sincl. 40 (1739). (Nohrborg) benådades .. med Fullmagt at vara .. Kongl. Hofpredikant, hvilket ämbete Han bevakade så länge Hans aftagande hälsa ville tillåta. G. Rosén hos Nohrborg Föret. § 16 (1771). Gån, träden hit, min Fru, at eder pligt bevaka. Kellgren 1: 37 (1786). Herre! se din tjenarinna; / Lär mig så mitt kall bevaka, / Att på dagar, som försvinna, / Jag med frid kan se tillbaka. Ps. 1819, 351: 7. Med mycket nit bevaka sina skyldigheter. Dalin (1850). Strandberg 1: 287 (1874).
b) (numera knappast br.) i annan anv. Men på några åhr haf(ve)r Pastor .. lönt een (präst) til .., at körkioTiänsten så myckit richtigare kunne bewakas. Växiö domk. akt. 1689, nr 1410. Gymnasisterna .. lämnas dess större frijhet at bewaka sina egne Studier. Därs. 1709, nr 401. Folket sysselsattes med forslor .. under den tid de bordt bevaka sitt fiske. Ödmann Kamt. 14 (1787). Ordens-Gillet (besörjer) .. at någon af Stadens Presterskap .. bevakar Hospitals-Hjonens själavård. Instr. f. Seraphimerordensgillet 28 apr. 1791, § 15.(†) Om resan ej bevakas af Prof. Kalm i höst, kommer han ett helt år att dröja. Linné Sv. arb. 111 (1747). Præfectus Horti Botanici vid Academien i Lund .. (har) bevakat Mulbärsträns planterande. Oelreich 751 (1755). Han (dvs. Linnés son, har de två senaste åren) nästan allena bevakat inseendet öfver Academie trägården. Linné Bref I. 1: 88 (1763).
II. [jfr motsv. anv. i ä. eng. samt t. gewacht (Grimm Wb. IV. 1: 4709) samt lat. pervigilare (noctem) o. nox vigilata] (†) om vakande: tillbringa (en natt) utan att sofva l. under vaka l. med vaka; i fråga om religiöst bruk o. d. (Juldagens) föregående natt har warit mycket bewakader, at ingen så fattig, som icke skulle låta brinna lius om Juhlenatten. Dijkman Ant. eccl. 79 (1703).

 

Spalt B 2226 band 4, 1908

Webbansvarig