Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BETRÄFFANDE beträf4ande, i Sveal. äfv. 0302 (beträ´ffande Weste), (p. pr. öfvergående i) prep.
Ordformer
(beträffandes RARP 4: 231 (1649))
Etymologi
[eg. p. pr. af BETRÄFFA I 2, efter t. betreffend; jfr d. betræffende o. holl. betreffende, äfvensom ANBELANGA(NDE), ANGÅ(ENDE), VIDKOMMA(NDE) m. fl.; jfr vidare de likbetydande, äfvenledes från p. pr. utgångna prep. eng. concerning, touching, fr. concernant, touchant]
1) tillsammans med det styrda ordet anslutande sig till ngt visst ord l. uttr. i satsen: om, rörande, angående, med afseende på, i fråga om, med hänsyn till.
a) efter sbst.; ordet kan härvid i ä. tid hafva uppfattats ss. p. pr. med bet.: som beträffar l. angår, som har afseende på, som gäller osv. Hans noga kännedom af rikets hushållning fattar man af flera dess memorial, beträffande utländska handelns vidgande. Nordin i 1 SAH 2: 343 (1788, 1802). Efter några i största korthet gjorda ömsesidiga öfverenskommelser beträffande nederlagsplats för varorna, deras sorgfälliga vård och dylikt. Runeberg 4: 174 (1833, 1854). För belysningen af Tegnérs ställning till de skilda tidsströmningarna äro vissa enskildheter beträffande den yttre formen icke utan intresse. Schwartz Tegnér 58 (1903). Konungens envälde i fråga om den ekonomiska lagstiftningen och riksdagens beträffande skatter och tullar borde delvis utbytas mot en samverkan på båda dessa områden. Fahlbeck Sv:s förf. 218 (1904). Två uppsatser, hvilka röja .. godt omdöme beträffande själfva det karakteristiska i den hädangångnes poesi. Wirsén i PT 1904, nr 12 A, s. 3. Att lämna nödiga föreskrifter beträffande (botaniska) trädgårdens och herbariernas skötsel och vård. Lunds univ. årsber. 1904—05, s. 21. Åtskilliga iakttagelser beträffande s. k. undermedveten verksamhet. Cederschiöld Rytm. trollm. 4 (1905). — (mindre br.) med att-sats. Major Blosenhielms ansökning .., beträffande at den demanderade execution måtte uphäfvas. 2 RARP 3: 310 (1723). — (†) i ställning efter det styrda ordet. Itt Ständernas Breff, .. thenne Handelen (dvs. Sturemorden) beträffande. Girs E. XIV 116 (c. 1630). De .. wid åtskillige tilfällen författade Poësier det höga Kongl. Huset beträffande. Brenner Dikt. 1: Dedik. (1713).
b) vid verb (l. verbala uttr.) l. adj. Han är just icke nogräknad beträffande valet af medel. Det, som Kongl: Maij:tt för denne gångh, beträffandes erhållandet igenom fredzslutet af Uthslaget på Krigzwäsendet och Tractaterne, föreställer och proponerar. RARP 4: 231 (1649). Ändteligen yttrade han sig uti et nog förvirrat tahl beträffande våra invärtes saker. Höpken 1: 59 (1756). För öfrigt betviflar jag icke, att du har alldeles rätt beträffande gubben. Rydberg Ath. 128 (1859, 1866; uppl. 1876: i afseende på). Man behöfver .. en .. menniska, inför hvilken man kan lätta sitt hjerta beträffande allt sådant, som icke är en annans hemlighet. Ternstedt Fénelon Vish. 45 (1881). Den diskussion, som i riksdagen förts beträffande den kyrkliga akten vid en själfmördares begrafning. Wirsén i PT 1903, nr 128 A, s. 3. Betänkligheterna mot den föreslagna förmögenhetsskatten, beträffande hvars införande nu .. kammarrätten med skäl ställt sig tveksam. PT 1905, nr 30 A, s. 3.
2) [jfr t. betreffend nun das fegfeur, ist dasselbige auch auf die h. schrift gegründ] tillsammans med det styrda ordet utgörande en fristående förbindelse utan syntaktisk anslutning till ngt ord l. uttr. i satsen: med afseende på, hvad beträffar (se BETRÄFFA I 2 b); stundom närmande sig bet.: på tal om, apropå; jfr ANGÅENDE 3. Och vidare betreffande the nödiga Psalmböker, så skolen j få vårt nådiga svar bätre fram. Swedberg Amer. 39 (i handl. fr. 1725). Beträffande den saken, Quod ad illam rem adtinet. Sahlstedt (1773). Rydberg Ath. 128 (1859, 1866; uppl. 1876: vidkommande). Hvilka framtida resultat det fortsatta kritiska arbetet i fråga om källorna till Moseböckerna .. kan komma att medföra, är beträffande enskildheter ännu ovisst. Ahnfelt o. Bergqvist Tros- o. sedel. 9 (1895); jfr 1. Beträffande den lama, kände hon dunkelt, att hon stått ett stort prof. Hallström Thanatos 150 (1900). — (†) i ställning efter det styrda ordet. Justitien beträffande hafwer den i lijka måtto sin wahnlige cours. HSH 40: 63 (1664). Tag din tillflykt .. till Bibelen och Psalmboken, dock så, att du ej rättar dig efter hvad som, Svänskan beträffande, däruti föråldrat och af sig kommit är. Hof Skrifs. 265 (1753).

 

Spalt B 2087 band 4, 1908

Webbansvarig