Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETRAKTNING, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr d. betragtning]
(†) vbalsbst. till BETRAKTA. — särsk.
1) till BETRAKTA 1.
a) till BETRAKTA 1 a: öfvervägande, öfvertänkande; meditation; reflexion; spekulation. Läter oss nu sättie thenne .. tidhsens tilstånd emoot the förre tijdher vthi betrachtning, huru myckit war Italia tå vthi större floor, än såsom hon nu är. Schroderus Liv. 395 (1626). Lex. Linc. (1640; under meditatio). Allt manar nu till handling; lugn betraktning / Ej sämjs med dagens brådska. Fahlcrantz 2: 179 (1826, 1864). Contemplation, betraktning, begrundande, eftertanke. Pfeiffer (1837). — särsk.
α) till BETRAKTA 1 a α. Förnöta hela Helgedaghen medh then hörda predicans betrachtning. Balck Musæus K 8 a (1596). — konkret(are): betraktelse (se d. o. 1 d γ). Opp; repa mod, min Siäl! vi få ei hoflöst qvida, / Om thet skal längre fram med vår betrachtning lida. Brenner Pin. hist. 103 (1727).
β) närmande sig bet.: eftertanke, besinning. Emedan min hungroge mage längtade girigt efter en så oförmodelig lecker-mat, så gick appetiten thenna gången för (dvs. före) betrachtningen eller tanckarna. Humbla 299 (1740).
γ) [jfr d. tage i betragtning] i förb. taga i betraktning, taga i betraktande (se d. o. 1 a γ). Deras hopp dem icke vilseleder, / om man i sund betraktning saken tar. Lovén Dante 2: 31 (1857).
b) till BETRAKTA 1 b. — särsk.
α) [jfr d. tage i betragtning] i förb. taga i betraktning, taga i betraktande (se d. o. 1 b γ). När man tager i betraktning, / Att … C. F. Dahlgren 2: 201 (1842; rimmande med aktning). Låt plågan ej bli i betraktning tagen! Lovén Dante 2: 57 (1857).
β) i den prepositionella förb. i betraktning, i betraktande af (se BETRAKTANDE 1 b δ β’). Derföre, i betrachtningh alt dette, ähr min underthienstlige och ödmiuke begäran, E(ders) Excell(ens) ville … Oxenst. brefv. 8: 392 (1643).
2) till BETRAKTA 2: traktan, sträfvan; det (ngn) eftertraktar l. eftersträfvar. Girugheet, åcker, och annat slijkt är theras största betrachtning. Muræus Arndt 1: 144 (1647).
3) till BETRAKTA 4, särsk. 4 a: granskning, undersökning o. d. Hufvudsynpunkter vid begreppens betraktning. Lindblom Log. 56 (1836). — jfr FÖR-, LIFS-, NATUR-, SJÄLF-BETRAKTNING.
Ssg: (3) BETRAKTNINGS-ART. betraktelsesätt. Jag trodde mig genom en mera philosophisk, kanske ock mera poetisk betraktningsart äga en rigtigare synpunkt för ästhetiska omdömen. Atterbom Minnen 236 (1818).

 

Spalt B 2065 band 4, 1907

Webbansvarig