Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETNING be3tniŋ2 (be`tning Weste), sbst.1, r. l. f. (m. Sahlstedt, Dähnert (1784)); best. -en; pl. (i bet. b) -ar.
vbalsbst. till BETA, v.2: betande; betesgång. Lex. Linc. (1640; under pastio). Jorden (har) genom .. mångårig betning blifvit riktad med organiska ämnen. Qvartalsskr. f. landtm. I. 1: 46 (1833). Den främre kanten (på nötkreaturens skärtänder) bildar en framstående rundad ägg, hvilken tjenar att afskära fodret vid betningen. Sjöstedt Husdj. 1: 244 (1860). Öfvergången från stallfodring till betning sker med försigtighet. A. F. Björlin i LAHT 1884, s. 215. När de (dvs. kreaturen) om våren skulle utsläppas till betning. J. Svedenborg i Fataburen 1906, s. 32. — jfr KREATURS-, SOMMAR-BETNING m. fl. — särsk.
a) (†) till BETA, v.2 2 b, konkretare: fodring (af hästar på resa). Wir ritten in einem Futter bis gantz nach Hamburg, vi redom på en betning eller stillning ända til Hamburg. Lind (1749; under futter); jfr BETE, sbst.3 b slutet.
b) [jfr motsv. anv. i sv. dial. (Gottl., Rietz)] (på Gottl.) konkret: beteshage; betesmark; jfr BET, sbst.2 2, BETE, sbst.1 2. Öfver den smala betning, som sträcker sig långs med berget .., slingrar sig en liten, mycket obeqväm gångstig uppåt. Bergman Gotl. skildr. 46 (1882). Den .. norr om staden (Visby) .. belägna lägenheten Skarphäll, bestående af åker och betning. PT 1905, nr 46 A, s. 4.
Ssgr: BETNINGS-GÅNG30~2. jäg. om den gångart ett djur använder under betning. Samme elg, som i lugn betningsgång skred öfver hygget med kort steglängd, ökar en annan gång skridstegets längd vid vädrad fara. E. Hemberg i Bibl. f. jäg. 4: 184 (1897).
-SPRÅNG~2. jäg. om den språngform haren använder under betning. Betningssprång: En af harens trenne språngformer, använd å betesfältet samt å ramlingsplatsen. Haren häfver sig härvid å framfötterna och framflyttar med en släpande sats bakfötterna. E. Hemberg i Bibl. f. jäg. 4: 286 (1897).
-TECKEN~20. jäg. spårtecken bestående i märken efter afbetade kvistar o. d. ”Betnings- och barkafskalningstecken” .. (äro spårtecken), som .. observeras på träd, buskar, plantor och växande säd. E. Hemberg i Bibl. f. jäg. 4: 18 (1897).
-TID~2. betestid (se d. o. 2, sp. 1966). Välj betningstiden, när dagen / Först på fästet är tänd och stjernorna natten förnya. Adlerbeth Buc. 94 (1807, 1814).

 

Spalt B 2032 band 4, 1907

Webbansvarig