Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETINGANDE (beti`nngande Almqvist), n.; best. -et; pl. -en.
vbalsbst. till BETINGA. — särsk.
1) (föga br.) till BETINGA 1. Några personer afsändes till stilleståndets betingande. Strinnholm (1862) enl. Kindblad (1867). — särsk. konkretare: öfverenskommelse, aftal, ackord; jfr BETINGNING 1. Emedan Skatte- och Cronobonden sigh till intett wist will förstå, uthan den bewillningen låther ankomma uppå Landzhöfdingernes betingande medh bonden. RARP 7: 223 (1660). Det betingande härom (dvs. om fred), som Oxenstierna gjorde på ett möte i Stumsdorf, fordrade ej mindre tålamod än verksamhet. Burman i 1 SAH 4: 27 (1791); jfr 2.
2) (†) till BETINGA 2: köpslående, underhandlande. Silfver inköps-priset, sådant som det bevisligen och efter nogaste betingande var på sjelfva uphandlings-orten. Nordencrantz Menlösa tankar 3: 135 (1769). (Fullmäktige vid underhandlingarna) hade .. med åtskilligt betingande förnött tiden till in på vintren. Hallenberg Hist. 4: 559 (1794). Efter ett långvarigt betingande kom man ändtligen öfverens. Kindblad (1867).
3) (numera föga br.) till BETINGA 3 a. Deres (näml. legohjons) betingande och Löön. Stiernman Com. 3: 242 (1664).
4) till BETINGA 5. Contractet .. förnyades .., med betingande af påökning i arrende. Hülphers Dal. 14 (1762). — särsk. konkretare.
a) (numera föga br.) villkor, förbehåll; jfr BETINGNING 3. Vthi accordet hafwa mehrabemelte Czernisky och Ofwerste Wulff .. frij Quarter erhållit, doch medh betingiande, at dhe sigh .. fredsamme förhålla. N. Av. 22 okt. 1655, s. 3. Andelige saker såsom Gvdz Nåde, Syndernas Förlåtelse .., kunne wij altijdh vthan något betingande bidia aff Gvdh, ty sådana ting kunna osz aldrigh skada. J. Matthiæ 238 b (1658). Poliarchus .. tog samma Betingande an. Malmborg Barclay 429 (1740). Med det betingande, Iis conditionibus. Sahlstedt (1773).
b) (†) mat. antagande, (gjord) förutsättning; jfr BETINGNING 6. Hypothesis eller betingandet hvaruti man supponerar några vissa conditioner. Strömer Eucl. I: Inl. B 1 b (1744). Palmqvist Alg. 3: 33 (1749).

 

Spalt B 2006 band 4, 1907

Webbansvarig