Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETEL- be3tel~.
Etymologi
[efter eng. bethel, helgedom, kapell, sjömanskapell; af hebr. bēth-ēl, Guds hus (jfr 1 Mos. 28: 19)]
i ssgr.
BETEL-FLAGG30~2 l. -FLAGGA~20. (förr) flagg som hissas å betelskepp vid ingående i o. utgående ur hamn samt när gudstjänst hålles om bord. Kronprinsen och Storamiralen .. skänker nu .. åt svenska sjömän den första svenska Bethelflaggan. Wallin Rel. 4: 315 (1838). Bethel-Flaggan .. är den gamla Svenska Flaggan, på tre sidor omgifven af en hvit och ytterst en grön kant, samt i midten af det gula korset en hvit liksidig triangel, med bilden af det Allseende Ögat i medelpunkten. Stadg. f. sjöm.-sällsk. i Sthm 1840, § 6. Dalin (1850). Göteborgs sjömannasällskaps betelflagg, f. n. den enda i Sverige, har hvitt fält, på tre sidor omgifvet af en blå och derutanför af en gul kant, samt i midten en strålande sol med bilden af det allseende ögat, hvaröfver står ordet ”Betel”. NF 2: 408 (1877).
-KAPELL~02. jfr -KYRKA. Betelkapell. Vanlig benämning på frireligiös l. sekterisk andaktslokal. Hjelmqvist Bibelgeogr. namn 30 (1904).
-KAPTEN~02. (förr) En Bethel-Kapten åligger: .. Att under sjöresorne på vanliga tider sjelf hålla andäktig bön med sin besättning, så vida icke angelägna tjenste-åligganden eller andra omständigheter sådant förhindra; .. Att i hamn, så väl ensam som i sällskap med ett eller flera Svenska fartyg, medelst Bethelflaggans hissande på stortoppen, hvarje Söndagsförmiddag kl. 10, kalla svenskt sjöfolk till offentlig gudstjenst om bord (m. m.). Stadg. f. sjöm.-sällsk. i Sthm 1838, § 30. Haf lycka till ditt uppdrag, då du i dag helsas såsom den första Svenska Bethel-kaptenen! Wallin Rel. 4: 316 (1838). Dalin (1850). Göteborgs sjömannasällskap, numera det enda i Sverige, har f. n. (1877) endast tvänne betelkaptener i verksamhet. NF (1877).
-KYRKA~20. jfr -KAPELL. Betelkyrkor finnas t. ex. i Landskrona och Malmö. Hjelmqvist Bibelgeogr. namn 31 (1904).
-SKEPP~2. (förr) skepp som föres af betelkapten; äfv. aftackladt fartyg som användes som sjömanskapell. Ändamålet med Bethelskepps inrättande är att genom offentlig Gudstjensts hållande om bord befordra och uppmuntra gudsfruktan och sedlighet ibland sjöfolk. Stadg. f. sjöm.-sällsk. i Sthm 1838, § 26. Att .. åt svenska sjöfarande bereda förmånen att i främmande farvatten eller hamnar få uppbyggas af evangeliskt christelig gudstjenst, dertill komma nu .. så kallade Bethelskepp att, i likhet med hvad som skett hos en stor verldshandlande nation, äfven hos oss inrättas, och värdiga befälhafvare utses att föra den heliga och fredliga flaggan. Wallin Rel. 4: 314 (1838). Wingård 2: 457 (1839). Dalin (1850).

 

Spalt B 1993 band 4, 1907

Webbansvarig