Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETEENDE bete4ende, i Sveal. äfv. 0302 (bete´ende Weste; betèände Almqvist), n.; best. -et; pl. (numera föga br.) -en.
vbalsbst. till BETE, v.1 Beteende, .. die Bezeigung, Erzeigung. Lind (1749).
1) (föga br.) till BETE, v.1 I 4: bevisande (af godhet, en välgärning osv.). Almqvist (1844). Beteende af vänskap, af välvilja, af välgerningar. Dalin (1850).
2) till BETE, v.1 II 2: uppförande, uppträdande, hållning l. förhållande (i en sak); sätt att (i gärningar l. ord) skicka sig l. bära sig åt l. uppträda l. gå till väga l. förhålla sig, förfarande, tillvägagående; i sht om ngns uppförande l. uppträdande osv. vid ngt visst tillfälle l. i en bestämd situation o. d., stundom dock äfv.: uppförande i allmänhet, sätt att vara; numera oftast om klandervärdt uppförande. Hans ohyfsade l. simpla beteende väckte stark anstöt. Hennes beteende mot mig är, minst l. lindrigast sagdt, egendomligt. Hans skamliga beteende i denna sak har utestängt honom från allt hederligt folks umgänge. Der är ingen eländighet och låghet i tankar och uttryck, ingen tonens och beteendets misshaglighet, som ej desse Talare (på predikstolen) gifva exempel af. Thorild 2: 71 (1784). Weste (1807). Man .. hämtade slutsatser af offerdjurets yttre delar och dess beteenden före och under offringen. Palmblad Fornk. 1: 416 (1844). Ett ungt fruntimmer, som väckte min uppmärksamhet genom sin fina .. klädnad och sitt förnäma beteende. Castrén Res. 2: 238 (1846). Den allmänna gossaktigheten af den nya Vitterhets-domstolens kritiska beteenden. Atterbom Siare 4: 147 (1847; med syftning på Stockholmsposten). (Förmågan att utveckla en elegant tarflighet) röjer sig icke ensamt i en simpel och snygg klädsel, utan i beteende och anordningar. H. Lilljebjörn Hågk. 1: 95 (1865). (Lewenhaupts) oefterrättliga beteende var .. förnämsta orsaken till företagets (dvs. krigets med Ryssland 1741 —42) misslyckande. Fryxell Ber. 36: 222 (1866). Betraktar man åter de fiendtliga makternas beteenden (vid K. XII:s död), .. så tyckas de icke varit så fullt öfvertygade om att Sveriges krafter voro uttömda. Beskow K. XII 1: 253 (1868). Den ryska regeringen iakttog allt sedan våren 1751 ett fredligt och försonligt beteende. Malmström Hist. 4: 121 (1874). Hennes egen fader fann dotterns beteende oförlåtligt. Wirsén i PT 1903, nr 277 A, s. 3. Han gjorde sig skyldig till oskickligt beteende inför rätta. GHT 1907, nr 16, s. 4. — (†) i pl. närmande sig l. öfvergående i bet.: åtgöranden, åtgärder, mått o. steg. Om Jacob de la Gardie var en stor Fältherre, så var han icke mindre stor statsman; genom hans beteenden hade Ryssarne utvalt Gustafs broder Hertig Carl Philip till Storfurste. Gyllengranat Sv:s sjökr. 1: 176 (1840).

 

Spalt B 1989 band 4, 1907

Webbansvarig