Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETARFVA betar4va l. 032 (beta´rfva Weste; betàrrva Almqvist), v. -ade (-tarfte Lindberg Karlskoga 108 (i handl. fr. 1652); -tarfde Isogæus Segerskiöld 707 (c. 1700: betarfdes), Spegel Öp. par. 44 (1705)); se för öfr. TARFVA, v. vbalsbst. -ANDE (se d. o.); jfr BETARF. Anm. Pr. betarf(f)wer (G. I:s reg. 18: 81 (1546), 648 (1547)) kan också tänkas höra till BETORFVA (jfr Noreen Altschw. gram. 468 (1904)).
Etymologi
[af BE- o. TARFVA; jfr BETORFVA o. dettas mnt. o. t. motsvarigheter]
I. BETARFVA.
1) (numera knappast br.) behöfva, tarfva.
a) med substantiviskt l. pronominellt obj. l. att-sats: behöfva (se d. o. I 1 a), vara i behof af, hafva behof af, hafva af nöden; med saksubj. äfv.: kräfva, tarfva, erfordra. Altt thet Salt Rijket betarfwer. G. I:s reg. 18: 81 (1546). Månge högnödige Rijkssens saker ifrån Tyskland och här hemma betarfve sijna resolutioner. RP 8: 82 (1640). Dagsbördan nu så klämmer / Min kropp och alla lemmar, / At the betarfwa roo. Ps. 1695, 375: 5; jfr Ps. 1819, 442: 5. Orden äro klar och betarfwa ingen vttydning. Swedberg Dödst. 296 (1711). Hvilket ett noga och moget öfvervägande betarfvar. 2 RARP I. 2: 326 (1720). Kyrkan är för liten och skulle betarfva att till henne skulle läggas något i längden. Hausen Antiqv. forskn.-resa 1876, s. 11 (cit. fr. 1739). Skadorna och refvorna i Landets tilstånd voro sådana, at de betarfvade en skyndsam hielp och läkedom. Mörk Ad. 2: 91 (1744). Hospital för 48 Personer, til rundelig utkomst med alt, hvad de til uppehälle betarfva. Tuneld Geogr. 1: 518 (1757, 1773). Engelsmännerne .. inlifva uti sitt språk alla fremmande ord, som de betarfva. Höpken 1: 410 (1768). Förtjensten ock ibland / Betarfvar hjelp af Skräddarns hand. Lenngren 192 (1790). Sv. lit.-tidn. 1815, sp. 512. Med dessa .. önskningar .. beder jag så hjärtligen att fortfarande få vara, såsom jag det betarfvar, understödd af mina ärade och älskade medlärares vänskap och förtroende. Wåhlin Skoltal 34 (1866).
b) med inf.
α) med aktiv inf.: behöfva (se d. o. I 1 b α), hafva behof af, hafva af nöden l. nödigt, vara tvungen l. nödgad l. nödsakad (att göra ngt). Så att han icke wijdere betarffwer att bekymbre oss vm samme ärende. G. I:s reg. 18: 648 (1547). Tro wi på Gud, få wi hwad wi behöfwa, / Betarfwa ei från Nästan wår at röfwa. Lybecker 198 (c. 1715).
β) med passiv inf. för att angifva att det är nödvändigt l. af behofvet påkalladt att (ngt göres): behöfva (se d. o. I 1 b β). Militien .. betarfwar recreuteras. RARP V. 1: 18 (1652).
c) i p. pr. närmande sig adjektivisk anv.: behöfvande, i behof af understöd l. hjälp. Vite, som kunde Upsala Academies väl betarfvande Sjukhus tillfalla. Fries Linné 2: 148 (cit. fr. 1765).
2) (†) vara af nöden l. vara behöflig(t att), tarfvas, kräfvas, erfordras; jfr BEHÖFVA I 2. Egaren till Wahlåsen skulle hafwa, till bägge sina hambrar .., hwad som betarfte till att uppehålla theras Bruk med, af nästliggande allmänning. Lindberg Karlskoga 108 (i handl. fr. 1652). En laquej, som för mig inkiöper hvad mig betarfvar till mats. C. Piper (1712) i Hist. handl. XXI. 1: 171.
II. BETARFVAS.
(numera knappast br.) behöfvas (se BEHÖFVA II), vara behöflig, vara af nöden l. behofvet påkallad, vara nödvändig, kräfvas, erfordras, vara erforderlig, tarfvas. Han skal ock dijka 40 famnar nytt Dijke, eller där så icke betarfwas upränsa gamble till dubbelt så mycket. Husesynsordn. 1681, § 10. Til desz (dvs. rikets) förswar och säkerheet .. betarfwes anseenlige Medel. Stiernman Riksd. 2076 (1689). Han .. hade mat och dricka och hwad honom betarfwades. Holm N. Sv. 152 (1702). Hvad mödosam granskning betarfvas icke, at utur ålderdomen (dvs. forntiden) framleta sådane igenom okunnighet och ofta vidskepelighet bortvräkte kunskaper? A. J. v. Höpken i 1 VittAH 1: 119 (1755). Om så betarfvas, If need be. Widegren (1788). Så mycket mat, som betarfvades för att ej svälta ihjäl. Livijn 1: 412 (1824). Vi skola gifva eder den undervisning, som för eder betarfvas. Wåhlin Skoltal 34 (1866).

 

Spalt B 1958 band 4, 1907

Webbansvarig