Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTÄLLSAMHET bestäl4sam~he1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2 (bestä´llsamhet Weste; best`ällsamhét Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. (i bet. I b) -er.
I. sbst. till BESTÄLLSAM: beskäftighet; oförtrutenhet; fjäsk, inställsamhet. Lind (1749; under geschäfftigkeit). Hvad för en fördömd beställsamhet! What a damned officiousness! Widegren (1788). Att skillja .. den fjäskande beställsamheten ifrån den sanna dugligheten. Boëthius Sed. 272 (1807). Trasenberg hade tilställt en dejeûné på Hagalund, der han med mycken beställsamhet upfylde värdskapets granlaga pligter. Cederborgh UvT 3: 12 (1810). Dagen derpå (rådde) .. vid Gårdshamra en mer än vanlig rörlighet och beställsamhet. Det såg ut som man väntat fremmande. C. F. Dahlgren S. arb. 4: 210 (1831). (Grefve v. Rosen var) gladt verksam utan prål och beställsamhet. Valerius 2: 210 (1836). Fru von Spalden gick omkring med husmoderlig beställsamhet och samlade de spridda téskedarne och glasen. Carlén Repr. 2: 76 (1839, 1861). Åtskilliga Ryska tullnärer infinna sig med mycken beställsamhet för att inhändiga våra säkerhetskort och revidera vårt ekipage. Castrén Res. 2: 405 (1848). Hagberg Shaksp. 5: 379 (1848). Cavallin (1875). — särsk.
a) (†) (nitisk) omsorg, nit. Konung Sauls Beställsamheet at skaffa sigh Drabanter eller stadigwarande Vpwachtare och Krigzmän. Rudbeckius Kon. reg. 199 (1615). Thetta gifwandet (af världsligt regemente) .. måste innebära en besynnerlig Guds word och bestellsamhet. Sahlstedt Hofart. Bih. 11 (1720). En Envålds-Herre kan .. af Kongl. drift och beställsamhet, bevaka sina Lagars och befallningars snälla och billiga verkställande. Oelreich 151 (1755).
b) (†) om yttring af beställsamhet. Fru Svanklo .. (har bevisat mig) at de skönas beställsamheter äro inte altid hvad vi karlar kalla nyfikenhet (dvs. nyhetslystnad), men ofta ädla i upsåtet och nyttiga i sjelfva verket. Schröderheim Opt. 124 (1794). Ahnfelt Stud.-m. 2: 307 (1857).
II. [sannol. under påverkan från I bildadt till BESTÄLLA 8 efter mönstret af ordparet VERKA: VERKSAMHET] (†) verksamhet, sysselsättning. Svarfva och andra dylika konster gifva kroppen en måttlig och angenäm beställsamhet, som tillika är nyttig. Westerdahl Häls. 303 (1764, 1768).

 

Spalt B 1735 band 3, 1906

Webbansvarig