Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTÅNDELIG, adj. -are. adv. -A (G. I:s reg. 14: 122 (1542: bestondelige)), -EN (Schroderus Liv. 395 (1626)).
Ordformer
(-stand- G. I:s reg. 1: 193 (1524), Därs. 9: 16 (1534) m. fl. -stånd- (-stond-) G. I:s reg. 1: 160 (1523), Schroderus Liv. 395 (1626) m. fl. — -ligenn (sg. m.) G. I:s reg. 9: 16 (1534). -lig(h)it (-et) (n.) G. I:s reg. 1: 193 (1524), Tegel G. I 2: 12 (1622) m. fl.)
Etymologi
[fsv. bestandeliker, liksom ä. d. bestandelig efter mnt. bestantlich (uppvisadt bl. i sbst. bestantlicheit), till bestant (se BESTÅND); jfr BESTÅNDIG samt BESTÄNDELIG o. BESTÄNDIG]
(†) — jfr OBESTÅNDELIG.
a) = BESTÄNDIG 1 a. Kwnne i vel tenkie hurw bestandeligit Swerigis riiche kwnde vare om vj ecke tha haffue makthen at hærdat vth med them (dvs. danskarna). G. I:s reg. 1: 224 (1524).
b) = BESTÄNDIG 1 b. Giffuendis oss och bestondelige tilkenne, .. huru monge wälrustede hester och dugelige karler atj (dvs. att I) kunde .. affsted komma (dvs. åstadkomma). G. I:s reg. 14: 122 (1542). Titt taal är icke fast eller beståndelighit. L. Petri Dial. om mess. 32 b (1542).
c) [jfr ä. d. ærligen oc bestandeligen at holde den deris eed] = BESTÄNDIG 1 c. Thetta Folcket håller sigh aldrigh beståndeligen in til oss. Schroderus Liv. 395 (1626).
2) [jfr fsv. bestandeliket gagn samt motsv. anv. i ä. d.] = BESTÄNDIG 2 a. Thet warar icke lenge och är icke beståndelighit. Glossa t. Job 24: 24 (Bib. 1541). Vppå thett fredh och godh Naborskafftt (med Ryssland) beståndelige bliffwe och beholles .. kunne. G. I:s reg. 17: 96 (1545).
3) [jfr fsv. thet rikit kan nyteligit oc bestandeligit ware samt motsv. anv. i ä. d.] fördelaktig, gagnelig, nyttig; jfr BESTÅNDIG 3, BESTÄNDELIG 3 samt BESTÅND 3. G. I:s reg. 1: 160 (1523). Huath besth och beståndeligasth forhandlas skal. Därs. 4: 185 (1527). At same forbund skall .. wara .. Suerigis riike nytteligenn oc bestandeligenn. Därs. 9: 16 (1534); jfr Tegel G. I 2: 12 (1622: bestondeliget). (De unga böra bruka ungdomstiden så) att thet måå wara Gudhi tecktt och them sielffuom i lengdenne beståndeligit. L. Petri Oec. 55 (1559).

 

Spalt B 1713 band 3, 1906

Webbansvarig