Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTALLA bestal4a, i Sveal. äfv. 032 (besta´lla Weste; bestàlla Almqvist), v.1 -ade ((†) ipf. -staltte Polit. vis. 141 (1500-talet), p. pf. -stelter P. Erici 2: 327 b (1582)). vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.), -NING (se d. o.); -are (Lex. Linc. (1640; under obsessor)).
Ordformer
(-ställ- (-stell-) G. I:s reg. 9: 262 (1534), P. Erici 2: 327 b (1582) m. fl.; jfr BESTALLING)
Etymologi
[fsv. bestalla, beställa, liksom ä. d. bestalde af mnt. bestallen, bestellen, motsv. ä. holl. o. mht. bestallen, bestellen, (i o. för belägring) omgifva med ståndläger, blockhus o. d., belägra. Formen bestallen kan vara en nybildning till ipf. bestalte, p. pf. bestalt af bestellen l. vara bildad af be- (se BE- II 1 anm. o. II 1 d) o. stal, eg. ställe där man står (se STALL); formen bestellen torde vara sammansatt af be- (se BE- II 1 anm.) o. stellen (se STÄLLA); jfr BESTÄLLA, v.1]
(numera bl. ngn gg i historisk l. arkaiserande framställning; jfr anm. nedan)
omgifva (stad, fästning o. d.) med belägringsverk, belägra (se d. o. I 1); jfr BELÄGGA 1 a. G. I:s reg. 1: 93 (1523). Thå läät konung Håkon åter beställa Kongelle. O. Petri Kr. 115 (c. 1540). The hadhe itt gott Feste, Therföre toogh sigh Judas före at bestalla them. 1 Mack. 6: 19 (Bib. 1541). Bestalla, belägra och beskiuta Slott och Städer. Brahe Oec. 11 (1585). Tå the Carthaginenser bestallade honom vthi Syracuus. Schroderus J. M. kr. 51 (1620). Rätt hårdt bestalla. Prytz G. I E 3 b (1621). (G. I) började strax bestalla staden med små särskilta läger. Dalin Hist. III. 1: 38 (1761). Fryxell Ber. 2: 185 (1826). Dalin (1850; betecknadt ss. gammalt). Herr Severin (Norby) bestallar / Det gamla nästet (dvs. Stockholm) allt mera svårt. Bäckström Dram. stud. 198 (1870). O. Alin i Ill. Sv. hist. 3: 193 (1878). — i bild. Min högste frelsare böör migh altijdh åkalla / När synden achtar mijn siel omkring bestalla. Ps. 1572, Een ny wijsa A 5 b (möjl. ssg); jfr Ps. 1695, 251: 9. I morgon ästu död; Strax ormar dig bestalla, / Och matkars vinland’ hähr bestormar alt ditt kött. Kolmodin Qv.-sp. 2: 47 (1750). — jfr OMBESTALLA.
Anm. Att ordet redan i början af 1700-talet varit mindre vanligt, framgår däraf, att det (jämte BESTALLNING) upptages i 1703 års bibel bland ”Swenska ord, som synas mörka, och äro komna vthur bruuk”; jfr Swedberg Schibb. 193 (1716).

 

Spalt B 1637 band 3, 1906

Webbansvarig