Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BERUSTAD berus4tad, i Sveal. äfv. 032 (beru´stad Weste; berùsstad Almqvist), p. adj.
Etymologi
[af BE- o. RUSTA i bet.: utgöra rusttjänst, uppsätta häst o. karl till krigstjänst; jfr BERUSTA II]
kam.
1) om jord, jordagods o. d.: belagd med skyldighet att uppsätta häst o. karl till krigstjänst. Serenius (1734, under knight). Berustade odalqvarnar i Skåne. Ad. prot. 1844—45, 7: 332. Innehafvare af roterad och berustad jord. C. J. Lovén i Sv. tidskr. 1871, s. 332. Roterade och berustade hemman. Samtiden 1871, s. 229. jfr OBERUSTAD. — särsk. i uttr. berustadt säteri; jfr SÄTERI-RUSTHÅLL. 2 RARP I. 1: 78 (1719). Kuumo gårds dubbelt berustade säteri. Calonius 4: 320 (1797). Ett inskränkt antal rusthåll äro de så kallade berustade Säterier eller Säteri Rusthåll, hvilka tillkommit på det sätt, att vid Kon. Carl XI:s reduction åtskilliga under Kronan förfallne af Adeln innehafde Säterier blefvo innehafvarne återgifne med bibehållande af deras Säteri förmåner, emot skyldighet likväl att vidkännas rustning, samt att de i öfrigt ej skulle förbyta sin Krono natur: de kunna ock till skatte lösas. Rabenius Kam. § 236 (1825, 1832). SFS 1830, s. 475. Det var vid denna förnyade bearbetning af indelningsverket (under de sista åren af K. XI:s regering) som de s. k. berustade säterierna uppkommo. Carlson Hist. 5: 181 (1879). De krono- eller skatte-säterier, som hafva rusthållsskyldighet, kallas berustade säterier. Kôersner Polit. handlex. 82 (1883). NF 15: 1219 (1891).
2) i utvidgad anv.
a) i uttr. berustadt båtsmanshåll, om den i Blekinge o. S. Möre härad af Kalmar län förefintliga institutionen att båtsmän uppställas o. underhållas i ersättning för ryttare; skyldighet att uppställa båtsman l. -män i st. f. ryttare; jfr BÅTSMANS-RUSTNING. NF 14: 79 (1890).
b) om afdelning af visst vapenslag, regemente o. d.: uppsatt o. underhållen medelst rusthåll; särsk. i uttr. berustadt kavalleri, indelt kavalleri, rusthållskavalleri, berustadt infanteri, rusthållsinfanteri. Det berustade kavalleriet (Lifregementets dragon- och husarkårer, Smålands husarregemente samt Skånska husar- och dragonregementena, tillsammans 3,505 nummer). NF 14: 79 (1890). Afsuttet kavalleri kallas de indelta kavalleriregementen eller delar af sådana, som under tiden 1791—1812 förändrades till infanteri (”sutto af”). Detta berustade infanteri utgör 2,989 nummer. Därs. 19: 94 (1895).

 

Spalt B 1350 band 3, 1904

Webbansvarig