Publicerad 1904   Lämna synpunkter
BEROENDE berω4ende, i Sveal. äfv. 0302 (bero´ende Weste; beròände Almqvist), n.; best. -et; pl. (föga br.) -en (Agardh Bl. skr. 2: 123 (1837)).
vbalsbst. till BERO, särsk. BERO 7. — jfr OBEROENDE, sbst.
1) förhållande(t) att vara afhängig l. beroende (af ngn l. ngt); afhängighet. Holmberg (1795, under dépendance). Wikforss (1804, under abhängigkeit).
a) åtföljdt af prep. af (l. till; jfr nedan). Lindblom Kat. nr 249 (1811). Drottningens .. beroende af gunstlingar. Malmström Hist. 1: 119 (1855). Händelsernas inre sammanhang och beroende af hvarandra. Oscar II i VittAH 25: 3 (1863). Det praktiska förnuftet fordrar .. människans beroende af Gud, så att hon i honom har sin yttersta grund och sitt absolut högsta ändamål. Nyblæus Rel. upps. 49 (1868, 1874). De gamla kulturländernas växande beroende af utlandet med afseende på stadsbefolkningens behof af de nödvändigaste lifsmedlen. J. Leffler i Ekon. samh. 2: 166 (1895). — särsk. i förb. stå i beroende af, hvard. ngn gg till (ngn l. ngt), bero af, vara beroende l. afhängig af. Göterna (hafva möjl.) utgjort en egen sjelfständig stat, den der icke stått i något beroende af Upsala-konungen. Strinnholm Hist. 1: 532 (1834). All vetenskap skulle (under medeltiden) tjena kyrkan, och stod i beroende af henne. Geijer I. 1: 188 (1845). Det sköna står i ett visst beroende af och sammanhang med sinnligheten. Ljunggren Est. 1: 38 (1856, 1869).
b) abs.: afhängighetstillstånd, ofrihet, osjälfständighet. Med en vidsträckt konungamakt och stående arméer förlamas all energi, och slafveri och beroende måste bli vår slutliga lott. Tegnér 5: 58 (1809). Sammanbundne genom slägtskapsförhållanden och ömsesidiga beroenden. Agardh Bl. skr. 2: 123 (1837). Af det ekonomiska beroendet framgår det politiska. C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 211 (1891). — särsk. om ekonomisk afhängighet på grund af torftiga lefnadsomständigheter; betryck. Almqvist (1842). Om ni känt hvad beroende, fattigdom vill säga. Hedenstierna Fru W. 34 (1890).
2) (knappast br.) godtfinnande, godtycke, afgörande. Det hvilar under mitt beroende. Almqvist (1842; betecknadt ss. mindre br.). Saken hvilar på mitt beroende. Dalin (1850; betecknadt ss. mindre br.).
Ssg: (1) BEROENDE-TILLSTÅND0300~20 l. ~02. Dalin (1850). särsk. till 1 b slutet. Det må Lidner tillgifvas, om, under detta .. beroende-tillstånd, han stundom utbröt i förtviflans-rop. Atterbom Siare 5: 495 (1849).

 

Spalt B 1340 band 3, 1904

Webbansvarig