Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BEKVÄMLIGEN bekvä4mligen, i Sveal. äfv. 0302 (bequä´mligen Weste; bekv`ämligän Almqvist), förr äfv. -LIGA, adv. -ligare ((†) superl. -ligst Börk Dar. 288 (1688)). Anm. Jfr anm. under BEKVÄMLIG, sp. 988.
Ordformer
(-ligen RARP 1: 30 (1627) osv. -liga Lex. Linc. (1640, under commode), Schultze Ordb. 2161 (c. 1755) m. fl. — -ämel- Humbla 82 (1740). -embl- Risingh Landb. 36 (1671). Se för öfr. föreg.)
adv. till BEKVÄMLIG o. BEKVÄM.
1) (†) till BEKVÄMLIG 1, BEKVÄM 1. Ther thet .. då fast bätre och beqvemligere än nu på thenne tidt och hälst här ske kan. RA 3: 174 (1593). Således är Asseverantien eller Försäkringen itt sådant ting, hwilken förvthan Köphandelen icke bequemligen drifwas kan. Schroderus Uss. F 2 a (1626); jfr 2 b. Prudentia kallas på vårt språk vel och beqvämligen Försiktighet eller Varsamhet. Rydelius Förn. 141 (1720, 1737). Några pass .. emellan Tavastehus och Helsingfors .. (skulle) besättias, och kunde Almogen der til beqvämligast brukas. Nordberg 2: 347 (1740). Tallskog kunde på denna .. betesmarken beqvämligen sås. Linné Sk. 264 (1751).
a) (†) bekvämt, komfortabelt. Bo beqvemliga. Serenius (1741).
b) (i sht i skriftspr.) utan svårighet, lätt, lätteligen; ofta närmande sig 1. (G. II A.) Togh .. in .. Bönsk sampt Mitow, vtur hwilke orter man beqwembligen infall i Litthowen göra kan. RARP 1: 30 (1627). (Man har) låtit wägarne .. så bebyggia, at man nu till åtskillige orter kan bequemligen medh wagn reesa och fortkomma. E. J. Creutz i HSH 31: 474 (1662); jfr a. Styrcke thet .. med ed sin, hos Konungens Befalningshafvande, eller hos Domaren i orten, om thet beqvämligare ther ske kan. UB 5: 1 (Lag 1734). Jag har efterfrågat på Berlingska trycket härstädes och fått veta, att man der med en enda sättare och en enda press beqvämligen expedierar tvenne ark i veckan. Tegnér 5: 423 (1825). Fältskärns äfventyr under kriget kunde beqvämligen fylla en hel julkalender. Topelius Fält. 1: 16 (1851, 1854). Ordet (dag) förbindes en och annan gång med ett han, som ej beqvämligen kan förklaras såsom poetiskt. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 354 (1891).

 

Spalt B 989 band 3, 1903

Webbansvarig