Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHÄND, adj.; adv. = (Wivallius Dikt. 56 (1630), Ps. 1695, 240: 3 m. fl.), -T (Sigfridi C 5 b (1619), Tranér Anyta 29 (1826) m. fl.); äfv. BEHÄNDE, anträffadt bl. ss. adv. (Hund 233 (c. 1605)).
Etymologi
[jfr fsv. behenda (i rimslut), liksom ä. d. behænde af mnt. behende, motsv. holl. behende, t. behend(e). De tyska orden antagas vanl. hafva uppstått ur en förb. af prep. bi (se BE-) o. dat. sg. af HAND. Enl. Falk o. Torp skulle här snarare föreligga ett gammalt germ. adj. *bihanþia-, besläktadt med isl. hannr, flink, händig (af hanþa-), o. HINNA, v. Ordet vore i så fall icke besläktadt med HÄNDIG]
(†, anträffadt hufvudsakligen i poesi)
1) = BEHÄNDIG 1. I lufften flyger han (dvs. gåsen) behändt. Sigfridi C 5 b (1619). Snäll, hurtig; Stark af krop, och mod; behänd, och wijg. Stiernhielm Jub. 23 (1644, 1668; om G. II A.). Sköld och Wärja behänd, med fördeel i drabbande föra. Dens. Lycks. 1 (1650). Then vnge thet behändt med netta fingrar tog. Kolmodin Qv.-sp. 1: 641 (1732). Tranér Anyta 29 (1826).
2) [jfr ä. t. behende] hastig, snabb, snar; anträffadt bl. ss. adv. Måns Swale fick thet wette behende. Hund 233 (c. 1605). (Kupido o. hans här) komma skola snart och behändt. Wivallius Dikt. 35 (c. 1629). I minom änd tin hielp migh sänd, / giör thet behänd. Ps. 1695, 240: 3; jfr Ihre Gl. 163 (1769).
3) = BEHÄNDIG 2. Så stoor en skrymtare och ögnaskalck war han, och så .. (öfvermåttan) behend, til at giffua sinne skalckheet een fergho. L. Petri Chr. pina K 5 a (1573). Klok i tal, och i maner behänd. Kolmodin Qv.-sp. 1: 451 (1732). Med en lofvärd last har Eder Far behändt / Bedragit Lägret. Knöppel Regulus 62 (1742). Uti hela Stockholm ingen kar / Et så behändt och klyftigt hufvud har. Nordenflycht QT 1746—47, s. 131.
4) = BEHÄNDIG 3. Thet wolte oss hans store oförståndh, / Han war och ingen krigzman behendh. Hund 235 (c. 1605).
5) = BEHÄNDIG 5, 6. Warandes .. Machinen så behänd at en Musqueterare dhen iemte sin Musquet fogeligen bära kan. OSPT 1687, nr 24, s. 7.

 

Spalt B 896 band 3, 1902

Webbansvarig