Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHÅLLARE behol4are, i Sveal. äfv. 0302, r. l. m.; best. -en, äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[liksom d. beholder efter t. behälter, ä. t. behalter]
(i sht i fackspr.) ngt hvari ett ämne, i sht en vätska, (uppsamlas o.) förvaras; jfr BEHÅLL 2, BEHÅLLA 6, 12. Behållare .. Behälter. Möller (1790).
1) om (naturlig l. konstgjord) bassäng l. cistern l. reservoar hvari viss vätska l. gas uppsamlas l. hälles l. insläppes o. d., i allm. för att sedan (i mån af behof) därifrån ledas vidare; jfr BEHÅLLNING II 2. Man (har vid en af Tivolis kaskader) .. framför sig tvärs öfver ett fradgande bäcken .. en gigantisk vattenstråle, som .. genom en trång mynning nedrusar i denna behållare. Atterbom Minnen 443 (1818). Ett slags fontän med tvänne behållare. Hausen Antiqv. forskn.-resa 1876, s. 90. Lampan utgöres af en större cylinderformig behållare med en brännare ofvantill … Behållaren fylles till 3/4 med fotogén. AB 1890, nr 9, s. 3. Saften .. från det urpressade sockerröret .. flyter ned i en behållare, hvarifrån den ledes genom flera sjudpannor. Läseb. f. folksk. 820 (1892). Mellan de båda murarna gjorden I en behållare för vattnet från Gamla dammen. Jes. 22: 11 (öfv. 1898). jfr: Denne vattenväxt (har) .. blifvit planterad i cisterner eller vattenbehållare. Fischerström 4: 46 (1792). — jfr GAS-, OLJE-, VATTEN-BEHÅLLARE m. fl.
2) kärl o. d. hvari ngt inrymmes l. förvaras; (större) förvaringskärl. De behållare, i hvilka betorna framföras till vågen. SFS 1873, nr 34, s. 6. Behållare för fast hushållsaffall. Palmberg Hels. 71 (1889). Då släckningen (af kalken vid framställning af kalkmjölk) verkstälts, häller man kalkpulvret i en omsorgsfullt tillkorkad behållare. SFS 1893, nr 100, s. 44. Behållare för säd och andra kornartade frukter. VL 1894, nr 94, s. 1. Fisken .. förvaras lefvande ombord å fartyget i derför inrättade behållare. GHT 1895, nr 232, s. 3; jfr 1. — jfr FODER-, TE-BEHÅLLARE m. fl.
3) naturv. om kärl i djurkropp l. växt afsedt att uppsamla o. förvara vissa vätskor; jfr BEHÅLLNINGS-KÄRL. Vätskor .., som inom kroppen inneslutas i olika rör och behållare. Berzelius Kemi 6: 156 (1830). (Kopaivabalsamen) afsättes i stora behållare eller vida balsamgångar, hvilka genomdraga stammens ved. O. T. Sandahl i NF 8: 1319 (1884). I närheten af analöppningen finnas (hos skunkdjuren) körtlar, som afsöndra oljeartade starkt luktande vätskor, hvilka hos somliga arter samlas i särskilda behållare. V. Leche Därs. 14: 1353 (1890). — jfr GARFSYRE-, OLJE-, SEKRET-, VATTEN-BEHÅLLARE m. fl.
4) (ny anv.) i allmännare bet., om kropp l. ämne ss. i sig innehållande annat ämne än dess hufvudbeståndsdel. Jorden .. såsom .. behållare af oorganiska och organiska ämnen och föreningar. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 384 (1893). (Några) antaga, att sulfitet (vid sulfitcellulosatillverkning) endast är en behållare för svafvelsyrligheten. P. Klason i Tekn. tidskr. 1893, A. K. s. 50.

 

Spalt B 887 band 3, 1902

Webbansvarig