Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFORDRAN befω4rdran l. -fω4d-, i Sveal. äfv. 032 (befo´rdran Weste; befòrdran Almqvist), r. l. f. Anm. I best. form o. i pl., hvilka ej bildas af d. o., äfvensom i första leden af ssgr begagnas i samma bet. BEFORDRING, i best. form äfv. (dock sällan i bet. 2) BEFORDRANDE.
vbalsbst. till BEFORDRA, v.1 — särsk.
1) till BEFORDRA 1: fortskaffande, transport. Befordran med järnväg l. post. Girs E. XIV 7 (c. 1630). För befordran af underrättelser hade .. (Rothschild) ständigt brefdufvor och snabbseglande farkoster till hands. NF 13: 1511 (1889). Priset för befordran af emigranter till Amerika. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 351 (1893). jfr EFTER-, EXPRESS-, FRAM-, GODS-, PERSON-, POST-, SJÖ-, TELEGRAM-, TRANSIT-, ÅTER-BEFORDRAN m. fl. — särsk. i uttr. för vidare befordran, ofta förkortadt till f. v. b. Med formannen P. L. från Tierp försändes till Herr W. D. i Upsala för vidare befordran till Herrar L. & H. i Gefle (följ.). Smedman Kont. 5: 4 (1872, 1893). Doktor och fru Adolf Star, Rydstorp, f. v. b. till Vestberga. Hedenstierna Fru W. 101 (1890; påskrift på fraktsedel). jfr VIDARE-BEFORDRAN.
2) till BEFORDRA, v.1 3: avancemang. Snabb l. rask befordran, sen befordran. Söka, erhålla, få, vinna befordran. Arbeta på sin befordran. Hans befordran har väckt mycket uppseende. Befordran till god tienst. Emporagrius i KOF II. 2: 260 (c. 1655); jfr BEFORDRA, v.1 2 e. Då han (dvs. öfversten) föreslår officer til befordran. Krigsart. 1798, 2: 25. Min befordran till professor och pastor i Stäfvie. Tegnér 5: 115 (1816). Tj.-regl. 1889, s. 223. jfr: Befordran kallas en frimurares upphöjning till en högre grad inom orden. Handb. f. frimur. 1: 118 (1895). — jfr LÖJTNANTS-, OFFICERS-, TJÄNSTE-, ÄMBETSMANNA-BEFORDRAN m. fl.
3) (numera mindre br.) till BEFORDRA, v.1 4 a: (be)främjande, befordrande. RP 7: 57 (1637). Sanningens befordran. Dalin Arg. 2: 272 (1754). Bidraga .. til stadga och befordran af god smak. 1 SAH 1: 27 (1786, 1801). Mest minnesvärd blef L(eo X) genom sin nitiska befordran af vetenskapen. NF 9: 1089 (1885). Afgifva yttrande om kanalarbetet och utsigterna för dess befordran. De Geer i 3 SAH 1: 184 (1886). — jfr SALIGHETS-BEFORDRAN.
4) (†) till BEFORDRA, v.1 4 b: understöd, gunst, ynnest. Then stora gunst och nåde och lofflighe befordran E. May. haffuer altid bewijst migh ringa Man. Palma Him. apot. Föret. 10 a (1610). (Jag) recommenderer .. min persson uthi dheras Greffl. N(å)ders .. högha gunst, ynnest och befordran. RARP 7: 42 (1660). Sådane (lärjungar), som .. antingen utan vitnesbörd, eller med et sådant, hvaruti the icke uttryckeligen hos Universitetets Rector til befordran äro anmälde, sig .. dit begifva. Project t. förordn. f. trivialscholor 1760, s. B 1 a; jfr 5.
5) (†) till BEFORDRA, v.1 5: rekommendation, förord, bemedling. Swedberg Schibb. 294 (1716). (Potocki) fick Audience, först hos .. (storvesiren), och sedan, genom hans befordran, hos sielfva Turckiska Keisaren. Nordberg 2: 73 (1740). I öfrigt förtjenar den (dvs. detta slags plog) ingen ting mindre än befordran. Kalm Resa 2: 45 (1756).
Ssg (†): (5) BEFORDRANS-BREF. rekommendations- l. anbefallningsbref; jfr BEFORDRINGS-BREF. Jag hade befordransbref til honom ifrån Holländska Consulen. Hasselquist Resa 101 (1750).

 

Spalt B 662 band 3, 1901

Webbansvarig