Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFATTA befat4a, i Sveal. äfv. 032 (befa´tta Weste; befàtta Almqvist), v. -ade; se för öfr. FATTA. vbalsbst. -ANDE (†, Celsius E. XIV 233 (1774)), -NING (se d. o.).
Etymologi
[fsv. befata sik, liksom d. befatte sig sannol. af ett mnt. sik bevaten (jfr nt. sik befatten, Berghaus), motsv. t. sich befassen; jfr fsv. befata, fatta, öfverväldiga, inveckla, liksom d. befatte af mnt. bevaten, motsv. holl. bevatten, t. befassen, omfatta m. m.; med afs. på bet.-utvecklingen jfr äfv. t. (sich) befangen; se BE- o. FATTA. Den refl. anv. torde utgå från bet. inveckla, invefva]
refl. med prep. med: taga l. hafva (ngn) befattning med, hafva att göra med, inlåta sig i l. på (ngt) l. med (ngn), sysselsätta sig l. syssla med, taga hand om, bry sig om, blanda l. lägga sig i; företrädesvis i satser med nekande innehåll. G. I:s reg. 1: 4 (1521). Befatta tigh intit medh thenne vrskyllugha (dvs. oskyldige) mannen. Mat. 27: 19 (NT 1526). Szå är wår .. beffalning, att thu thig inthet medt .. Oleff Michelsonn befathe skalt. G. I:s reg. 18: 714 (1547). At han (dvs. den påflige legaten, om han nödgas kvarstanna i Sverige öfver vintern) .. slät inthet befattar sigh med religionen. RA 3: 168 (1593). (Skeppsbyggmästaren) Mester Hindrich vill icke befatta sigh medh (skeppet) Rijckzeppledt. Oxenst. brefv. 3: 60 (1623). Judas Christi egen Apostel befattar sig med förräderi. Spegel Pass. 95 (c. 1680). Phantasien .. / Befattar sig med alt fast thet kan ljtet gella. Dens. Guds verk 247 (1685). At sättia någon Prästman alldeles, eller til wisz tijd, ifrån Embetet .. äre stycken .., med hwilka Patronus ey hafwer sig at befatta. Kyrkol. 19: 13 (1686). Då hon (dvs. en kristen kvinna som är gift med en turk) dör, befattar ingen sig med henne. Eneman Resa 1: 116 (1712). Thenna saken befattar jag mig ej med. Ihre Gl. (1769). Landshöfdingar .. skulle icke befatta sig med fästningarne. Hallenberg Hist. 1: 396 (1790). Konungen .. befatte sig ej med Rikets styrelse .., så länge Han utrikes vistas. RF 1809, § 39. Det förundrar mig att du .. vill befatta dig med att försöka ett moraliskt läkemedel emot ett obotligt ondt. Hagberg Shaksp. 2: 18 (1847). Naturalhistorien, som endast har att befatta sig med det i erfarenheten gifna. Fries Utfl. 2: 188 (1852). Rikets Ständer få icke befatta sig med enskildte medborgares och korporationers förhållanden. Svedelius Statsr. ansv. 398 (1856). Icke .. befatta sig med orättfärdigt gods. Agardh Teol. skr. 3: 92 (1859). De (dvs. de nämnda kreditanstalterna) befatta sig alls icke med vare sig offentliga lån eller börs- och grundningsaffärer. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 301 (1893).

 

Spalt B 631 band 3, 1901

Webbansvarig