Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEARBETNING be3~arbe2tniŋ (bearbe´t-ning Weste; jfr under BEARBETA; bèarbétning Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till BEARBETA. — särsk.
1) till BEARBETA 6. LBÄ 44—50: 211 (1801). Ångplogen möjliggör en mycket djup bearbetning af jorden. NF 12: 1404 (1888). Att .. genom upprepade bearbetningar med kupplog, häst- och handhacka rensa jorden från ogräs och gifva den önskvärd luckerhet. 2 Uppf. b. 4: 38 (1899).
2) till BEARBETA 7.
a) till BEARBETA 7 a; särsk. till α. ”Pomadeglasur” .. erhölls genom sockrets bearbetning i sockerkitteln till en massa, som icke var annat än fondantmassa. Grafström Kond. 45 (1892). — (mindre br.) konkret, om fabrikat l. tillverkningar i motsats till råvara. Vissa nu tullfria bearbetningar af nämnda material (dvs. zink o. tenn). SD(L) 1894, nr 84, s. 1.
b) till BEARBETA 7 c. jfr FÖRSTÅNDS-BEARBETNING. — mer l. mindre konkret. Atterbom Minnen 84 (1817). Vi .. kunna urskilja .. fyra serskilda bearbetningar af detta ämne. Geijer Häfd. 1: 552 (1825). Svenskarne .. äga eller hålla på att erhålla förträffliga bearbetningar af deras (dvs. sina) gamla lagar. H. Reuterdahl i SKN 1842, s. 305. Innehållet af Boëthii bearbetning af Kants praktiska åsigter. Nyblæus Forskn. I. 2: 235 (1875).
c) till BEARBETA 7 d. Icke melodin, utan dess polyfona bearbetning förlänade (förr) komponisten eganderätt till konstvärket. Wegelius Mus. hist. 1: 126 (1891). — konkret: omarbetning; (ngt förändrad l. olika) upplaga, edition. Ingen hufvudvärk mer .. af J. F. Albrecht. Bearbetning från 5:te .. Tyska Upplagan. (1848; boktitel). Det är .. icke .. någon ny bok. .. Det är .. blott en ny bearbetning af diverse lärda verk af mycket gammalt datum. Sturzen-Becker S. arb. 2: 37 (1861). (Grundtvig har) utgifvit handbok i Nordens mytologi i tvänne bearbetningar. Wieselgren Bild. 376 (1872, 1889). (C. Birch-Pfeiffer) skref .. pjeser, af hvilka många äro bearbetningar af romaner och noveller. NF 2: 551 (1877). Bolin .. är .. känd genom sin för scenen och hemmet gjorda bearbetning af ”Shakspeares dramatiska arbeten”. G. Schauman i NF 19: 979 (1896). Öfversättningar eller bearbetningar af främmande original. Cederschiöld Skriftspr. 296 (1897).
Ssgr: (2 a) BEARBETNINGS-KOSTNAD3010~20. A. Salén i Tekn. tidskr. 1874, s. 140.
(2 a) -TRUMMA~20. tekn. å formtorfmaskin. A. W. Cronquist i Tekn. tidskr. 1874, s. 201.

 

Spalt B 533 band 3, 1901

Webbansvarig