Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNSKOLA ba3rn~skω2la (ba`rnskola Weste), sällan BARNASKOLA ba3rna~, r. l. f.; best. -an; pl. -or; se för öfr. SKOLA, sbst.
Ordformer
(barn- Leinberg Skolv. 3: 30 (1618) osv. barna- RA 3: 113 (1593), Lex. Linc. (1640, under pædagogium), Swedberg Gram. Förspr. 13 (1722), Sthms gymn. progr. 1880, s. XVII (i handl. fr. 1778), Schybergson Finl. hist. 1: 544 (1887; i fråga om ä. förh.) m. fl. barne- E. Sparre i RA 3: 246 (1594), RP 8: 16 (1640), Sprinchorn Lunds lärov. hist. 7 (cit. fr. 1681) m. fl.)
Etymologi
[af BARN o. SKOLA, sbst.; jfr d. børneskole samt t. kinderschule]
(numera mindre br., oftast i fråga om ä. förh.) till BARN II 1: skola för (mindre) barns undervisning i de första grunderna; fordom ofta motsatt TRIVIAL- l. LÄRDOMS-SKOLA. I samma staden (skall) allenast blifva en barnaschola under stadzens cappelan. RA 3: 113 (1593). Kongl. Maj:t (vill) intet att någon Trivial-schola i Lund skall inrättas uthan allenast een barne-schola med två hörare. Sprinchorn Lunds lärov. hist. 7 (cit. fr. 1681). (Präste-)Ståndet, som har sig nogsamt bekant, hvad nytta de på flere ställen inrättade Barna-Scholar åstadkommit, önskade .. at sådane .. öfver alt i Rikets Församlingar vore för Ungdomen at tilgå. Wilskman Eccl. 802 (1779). Barnaskolor, underhållne af Staten, äga vi väl i nästan alla smärre Städer. De kallas Pædagogier. C. U. Broocman hos Silfverstolpe Lärov. tillst. 97 (1813). Den äldsta af Stockholms Malm- eller Barnskolor, sedermera kallade Kyrkskolor, är Clara skola, hvilken .. upprättades 1649. Lundin G. Sthm 325 (1881). Under berörda tidskifte (dvs. före 1841) bibehölls (i Finl.) .. den från 1600-talet härrörande indelningen af skolorna i pedagogier, trivialskolor och gymnasier. De förstnämnda voro barnskolor .. och förberedde till inträde i trivialskolorna. A. Ramsay i Finland 174 (1893). Allmänna barnskolan i Lund. PT 1900, nr 36, s. 1. — bildl. med anslutning till BARN I 5 a β. Säll han, som tidigt blifvit satt i skolen, / Barnskolan, som i himlen öppnad är. Tegnér S. skr. 4: 97 (1837).

 

Spalt B 420 band 3, 1900

Webbansvarig