Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKSIDA ba3k~si2da (ba`ksida Weste), r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[af BAK, adv. (l. sbst.1). o. SIDA; jfr d. bagside samt t. rückseite, kehrseite]
frånsida; vanl. i best. form l. bestämdt af en gen.
1) i eg. bet.: bakre sida (af ngt); ryggsida, afvigsida, frånsida. Vid aterställandet (af porträttet) .. skref jag på dess baksida .. dagen af vår hitkomst. Bligh 185 (1795). En med skinn utfodrad hylsa .., som pa baksidan har ett gångjern, och som på framsidan tilldrages med en skruf. Berzelius Kemi 3: 222 (1818). Baksidan af halsen. Nilsson Fauna II. 1: 97 (1835, 1858). (Hyfveljärnen) slipas alla endast på baksidan d. v. s. på den sneda delen. Slöjd-bl. 1887, nr 8, s. 2. — särsk.
a) om bakre sida af byggnad; motsatt FASAD. Nästan hela baksidan af förstnämda byggnad är färdig. Rosenstein 3: 450 (1791). Baksidan af tabernaklet. 2 Mos. 26: 12 (öfv. 1893).
b) [jfr d. bagside, t. kehrseite] om den sida som ej är l. brukar vara l. är afsedd att vara vänd framåt l. uppåt l. utåt: afvigsida, frånsida l. undersida. Sticka 11 halfva hvarf och tag ihop en maska på baksidan. Hjertelius Stickmask. 43 (1892). — särsk.
α) å mynt, medalj o. d.: frånsida. Nordforss (1805). Man åtskiljer på mynten (medaljer): 1) hufvudsidan eller Adversen .. 2) Baksidan, Reversen. Conv.-lex. 12: 686 (1833). Baksidan (af brakteaterna) visade i fördjupning framsidans bild. H. O. Hildebrand i NF 11: 586 (1887). — särsk. [jfr fr. le revers de la médaille] i bild i uttr. medaljens baksida, medaljens frånsida, den fula l. obehagliga l. ofördelaktiga sidan af saken (jfr 2 slutet). Här fordras åter, att man låter allmänheten se medaljens baksida, hvilken reformvännerna aldrig sjelfva uppvisa. J. F. Nyström enl. VL 1894, nr 88, s. 2.
β) å (skrifvet l. tryckt) pappersblad o. d. Nordforss (1805). Inbjudningen .. finnes bland .. (G. III:s) papper, koncipierad på baksidan af en niodalerssedel. Geijer Gust. pap. 1: 211 (1843).
γ) naturv. Natt-Frost inträder .. på baksidan af ovädershvirflar, d. v. s. sedan oväder passerat. Juhlin-Dannfelt 90 (1886).
c) (hvard. o. skämts.) i fråga om person. Han .. skrefvade derpå ut med sina långa ben och skilde öfverrocksskörten från hvarandra samt började värma sig på baksidan. Nyblom Hum. 185 (1874, 1883).
2) mer l. mindre oeg., om den (från viss synpunkt l. för tillfället) mera undangömda l. förbisedda delen af ngt förh. Själen är (enl. den moderna positivismen) den osjelfständiga baksidan af samma (materiella) realitet. Rein Psyk. 2: 17 (1891). — i sht om mindre behaglig, beledsagande omständighet: afvigsida, skuggsida. Men till allt detta (dvs. det upplifvande intrycket af en skön vintermorgon) finnes en sorglig baksida (näml. kommande töväder med reumatism osv.). Nyblom Hum. 252 (1874, 1883).

 

Spalt B 131 band 2, 1898

Webbansvarig