Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AYRSHIRE ä4rʃir l. æ4r-, äfv. 32 (ä´rsjir Wenström (1891)), i bet. 1 r. l. m., i bet. 2 m.||ig.; best. -n; pl. (i bet. 2, mindre br.) -s. Anm. Ordet brukas vanl. oböjdt i sg.; i st. f. böjda former af detsamma användes merendels ngn af ssgrna AYRSHIRE-BOSKAP, -DJUR, -RAS osv.
Etymologi
[af eng. ayrshire af Ayrshire, Ayr, namn på ett i sydvästra Skottland beläget grefskap l. distrikt (”shire”), hvarifrån ifrågavarande boskapsras härstammar]
1) (boskap af) en viss från Skottland införd nötkreatursras (i sht utmärkt för sin rika mjölkafkastning). Jemförelseförsök emellan Korthorn och Ayrshire .. hafva visat att, såsom mjölkkor, de sednare betala sitt foder lika väl som de förra. Nathorst Införskr. af race-boskap 20 (1844). Dannström Boskapsracerna 115 (1854). Nathorst Husdj.-sk. 2: 159 (1893).
2) (mindre br.) individ af den under 1 nämnda rasen. Ayrshires från Örbyhus prisbelöntes i Stockholm redan 1846. Åkerblom Ant. om Sv:s nötkr. XXIX (1891).
Ssgr: A: AYRSHIRE-BOSKAP30~20 l. ~02. Nathorst Införskr. af race-boskap 24 (1844). Vid inrättandet af stamholländerierna i Sverige, 1846—47, infördes smärre hjordar af .. (bl. a.) ayrshire-boskap. C. A. Lindqvist i NF (1876). Den af komitérade utarbetade riksstamboken öfver svensk ayrshireboskap. SDS 1903, nr 93, s. 3.
-DJUR~2. (ayrshires- Åkerblom Ant. om Sv:s nötkr. 163 (1891)) Cederborgh Buus Mjölkbosk. 46 (1887). V. Jonson i Tidskr. f. landtm. 1897, s. 428.
-FÖRENING~020. Svenska ayrshireföreningens konsulent. SDS 1903, nr 93, s. 3.
-HOLLÄNDERI~0102 l. ~1002. (ayrshires-) Åkerblom Ant. om Sv:s nötkr. 166 (1891).
-KO~2. Ayrshirekorna .. äro röda eller röda och hvita till färgen, med korta ben, halsen tjock invid skuldrorna, men fint formad emot hufvudet, hornen små, rena och glänsande, med spetsarne framåt och uppåt. Nathorst Införskr. af race-boskap 19 (1844). Nathorst Husdj.-sk. 2: 161 (1893).
-RAS~2, r. Noring Husdj.-sk. 223 (1841). Stambok öfver kor, qvigor och tjurar af ayrshireras inom Skaraborgs län. (1884; titel). Af till landet införda utländska boskapsraser är Ayrshirerasen den, som vunnit största spridningen. Cederborgh Buus Mjölkbosk. 46 (1887). H. Nathorst i Tidskr. f. landtm. 1897, s. 117.
-STAM~2. (ayrshires- Åkerblom Ant. om Sv:s nötkr. XXXIII (1891)) Nathorst Införskr. af race-boskap 25 (1844). 2 Uppf. b. 4: 242 (1899).
-STAMHOLLÄNDERI ~10102. (förr) I vårt land finnas Ayrshire-Stamholländerier i Skåne, Vestergöthland, Östergöthland, Vermland, Nerike, Upland och Gefle-borgs län. Lindeqvist Husdjursracer 21 (1860). Åkerblom Ant. om Sv:s nötkr. 164 (1891).
-TJUR~2. (ayrshires- Åkerblom Ant. om Sv:s nötkr. 163 (1891)) Noring Husdj.-sköts. 225 (1841). Ayrshiretjurar hafva städse visat sig passande till parning med svenska kor. Lindeqvist Husdjursracer 21 (1860).
B (föga br.): AYRSHIRES-DJUR, -HOLLÄNDERI, -STAM, -TJUR, se A.

 

Spalt A 2774 band 2, 1903

Webbansvarig