Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVISERA av1ise4ra, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AVISATION (†, J. Banér i Oxenst. brefv. 6: 353 (1636)); -ARE (numera knappast br., Schroderus Liv. Dedik. 3 a (1627)).
Ordformer
(avi- Schroderus Liv. Dedik. 3 a (1627) osv. auvi- G. Oxenstierna i Oxenst. brefv. 3: 27 (1618), Dens. Därs. 91 (1626). ad- Oxenst. brefv. 1: 29 (1614), RARP 6: 23 (1656))
Etymologi
[jfr d. avisere, holl. adviseeren, t. avisieren, af fr. aviser (ä. fr. äfv. adviser), af avis (se AVI, sbst.)]
1) [jfr motsv. anv. i fr.] (†) råda, tillstyrka. — anträffadt bl. ss. vbalsbst. AVISATION: råd, tillstyrkan; jfr AVI 1. J. Banér i Oxenst. brefv. 6: 353 (1636).
2) underrätta l. upplysa (ngn om ngt); numera bl. om vissa skriftliga meddelanden från post, telegraf, banker o. d.: gifva l. lämna avi (se d. o. 2 b) om ngt. (Om kanslern) någott vist förnimmer af een ortt .., som macht på ligger, derom skall han stedhze H. K. M:tt aduisera. Oxenst. brefv. 1: 29 (1614). Ögonen .. (äro) hans (dvs. konungens) Kundskapare och Aviserare. Schroderus Liv. Dedik. 3 a (1627). Camerarius aviserar .. att (General-)Staterne theruppå tränga att wårt foedus (dvs. förbund) måtte förnyas. Gustaf II Adolf 535 (1629). K. M:tt hafuer och förmanadt Erich Larsson att acceptera och betala Cantzleren växler, att dragha medh små summer tilbakers igen, att avisera tijdigt (dvs. i god tid) för uth. Oxenst. brefv. 1: 697 (1631). Wederböhranderne (äro) anbefalte att .. forderligst avisera migh huru medh Executionen fullfölgt wore. J. Törneskiöldh i HSH 31: 487 (1663). Risingh Kiöph. 75 (1669). Swedberg Schibb. 252 (1716). Postförsändelse af det slag, om hvars ankomst till postanstalt adressat bör aviseras. Geijer Postförf. 45 (1880, 1890). Förfalskningen upptäcktes vid bankens avisering till nämnda slägting. SD(L) 1900, nr 544, s. 2. — särsk.
a) handel. med sakobj.: lämna avi om (ngt). Avisera .. en vexel. Jungberg (1873). Om en ångare ankommer mer än 3 dagar efter den tid, för hvilken han är aviserad af redare eller kapten. SD(L) 1897, nr 288 B, s. 2.
b) (†) med prep. till: afgifva berättelse l. rapport (om ngt) till (ngn). Och skole .. Stådthollerne avisera här om till Hoffrätten. RP 6: 68 (1636). Civ. instr. 457 (1643).
Ssg: AVISERINGS-AFGIFT1030~02 l. ~20. postv. om afgift som af adressat erlägges för meddelande om att ett ofrankeradt l. ofullständigt frankeradt bref o. d. ankommit. SFS 1872, nr 81, s. 3. Geijer Postförf. 45 (1880, 1890).

 

Spalt A 2728 band 2, 1903

Webbansvarig